Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi internetipõhiste uuringute keskkonna KAEMUS andmestikud

KAEMUS on TÜ psühholoogia instituudi internetipõhiste uuringute keskus. Keskkonnas olevast 666st andmestikust on järgnevast tabelis esitatud olulisemad. Info täiendamine jätkub.

 

Nähtavus jrk nr UURINGU KASUTAJA UURINGU KASUTAJA KONTAKT UURINGU NIMI Omanik Andmekogumine lõpetatud? Andmestikuga seotud uuringu nimi eesti ja/või inglise keeles Viide uuringu aruandele/kokkuvõttele (kui avalik Andmestiku üldine tüüp (kvantitatiivne, kvalitatiivne, muu) Andmete kogumise aeg (aasta(d), võimalusel kuu(d) Kelle kohta andmed? (nt EV täiskasvanud elanikkond, TÜ üliõpilased vms) Andmete kogumise/moodustamise meetod (küsitlus, intervjuu, tekstianalüüs, suurandmete agregeerimine vms) Andmete maht (nt 1000 indiviidi (ehk lõpuni lahendanud)*200 tunnust)  Andmestiku formaat Kelle käes, kes saab otsustada ligipääsu üle Anonümiseeritult vabalt kättesaadav? Märkused Kaemuse uuringu tüüp (ei ole uuring/muu; eksperimendimaterjalid; õpetamismaterjalid; test; uuring) Mõõdikud/skaalad/konstruktid uuringus kasutatud skaalade/testide/konstruktide nimetused Mõõdikud/skaalad/konstruktid Mõõdikud/skaalad/konstruktid Mõõdikud/skaalad/konstruktid Mõõdikud/skaalad/konstruktid Mõõdikud/skaalad/konstruktid Mõõdikud/skaalad/konstruktid Mõõdikud/skaalad/konstruktid Mõõdikud/skaalad/konstruktid
  1 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Alkoholi tarbimine laulupeol 1             veebiküsitlus   html; csv       Õppematerjal                  
  2 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Alkoholi tarbimine laulupeol I 1             veebiküsitlus   html; csv       Õppematerjal                  
  3 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Eesti Maaülikooli õpingute katkestamise küsimustik 1             veebiküsitlus   html; csv       Ei ole uuring                  
  4 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Tänapäevased peremudelid 1             veebiküsitlus   html; csv       Õppematerjal                  
1 5 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Õpetaja emotsionaalne tervis 1 Jah Õpetaja emotsionaalne tervis ja sellega seotud tegurid   Kvantitatiivne (üksikud avatud küsimused) märts-aprill 2017 Üldhariduskoolide õpetajad veebiküsitlus 352*200 html; csv Liina Adov Ei Longituuduuring I osa uuring Taustküsimustik Kovisiooni ja supervisiooni kogemus EEK2 Enesetõhusus (Teachers’ Sense of Teacher efficacy
Scale)
Õpetajate töörahulolu küsimustik Tajutud stressi küsimustik (Perceived Stress Scale) Stressiga toimetulek (BCOPE) Läbipõlemise küsimustik Baasvajaduste küsimustik töö kontekstis (Basic Need Satisfaction at Work)
1 6 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Õpetaja emotsionaalne tervis (nov17) 1 Jah Õpetaja emotsionaalne tervis ja sellega seotud tegurid   Kvantitatiivne (üksikud avatud küsimused) november 2017 Üldhariduskoolide õpetajad veebiküsitlus 237*243 html; csv Liina Adov Ei Longituuduuring II osa uuring Taustküsimustik Kovisiooni ja supervisiooni kogemus EEK2 Enesetõhusus (Teachers’ Sense of Teacher efficacy
Scale)
Õpetajate töörahulolu küsimustik Tajutud stressi küsimustik (Perceived Stress Scale) Stressiga toimetulek (BCOPE) Läbipõlemise küsimustik Baasvajaduste küsimustik töö kontekstis (Basic Need Satisfaction at Work)
1 7 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Õpetajate emotsionaalne tervis (märts18) 1 Jah Õpetaja emotsionaalne tervis ja sellega seotud tegurid   Kvantitatiivne (üksikud avatud küsimused) märts-aprill 2018 Üldhariduskoolide õpetajad veebiküsitlus 122*234 html; csv Liina Adov Ei Longituuduuring III osa uuring Taustküsimustik Kovisiooni ja supervisiooni kogemus EEK2 Enesetõhusus (Teachers’ Sense of Teacher efficacy
Scale)
Õpetajate töörahulolu küsimustik Tajutud stressi küsimustik (Perceived Stress Scale) Stressiga toimetulek (BCOPE) Läbipõlemise küsimustik Baasvajaduste küsimustik töö kontekstis (Basic Need Satisfaction at Work)
  11 Kristiina Tropp kristiina.tropp@ut.ee EL-KELA 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  14 Aasa Must aasa.must@ut.ee Akadeemiline puhkus 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  15 Aasa Must aasa.must@ut.ee Haridustee uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  16 Aasa Must aasa.must@ut.ee Kultuur ja gruppide vahelised erinevused 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  24 Aire Raidvee aire.raidvee@ut.ee Usulise orientatsiooni ja alkoholi tarbimisega seotud käitumiste, hoiakute ja heaolu vahelised seosed noorte hulgas 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  25 Alari Lukk alari@inditel.ee TEST – ajalimiidi ületamine 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  26 Alari Lukk alari@inditel.ee TEST – ilma blokkideta 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  27 Anastassia Murashina anastassia.murashina@yandex.com Kroonilise valu ja posttraumaatilise stressihäire komorbiidsust põhjendavad tegurid ning selle komorbiidsusega seotud iseärasused 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     küsimustikku ei ole täidetud uuring Demograafiliste andmete ankeet Valu visuaalne analoogskaala EEK-2 Emotsionaalse enesetunde küsimustik Ärevustundlikkuse indeks Valuga seotud ärevuse küsimustik Kroonilise valu aktsepteerimise küsimustik Post-traumaatilise stressi küsimustik Üldise enesetõhususe küsimustik  
  28 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Afektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring 1 jah Afektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00063/full kvantitatiivne 2013 kevad TÜ üliõpilased veebiküsitlus 140 indiviidi * ca 500 tunnust html; csv Andero Uusberg kokkuleppel   katseisikute individuaalsete erinevuste uuring Isiksus (EPIP-NEO) BIS11 v31 MFI20 FAS          
  29 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee andero test 1                         ei ole uuring                  
  30 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee ASK katsejärgne uuring 1 jah Afektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/43492/tulver_kadi_ma_2014.pdf
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/30828/toeleid_jan_erik.pdf
kvantitatiivne 2013 kevad TÜ üliõpilased veebiküsitlus 140 * ca 100 html; csv Andero Uusberg ei   katseisikute kogemuse uuring katsega seotud küsimused PANAS EEK            
  31 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee AT2014 katsejärgne 1 jah Attention tuning study http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48712/kelder_kaspar_ma_2015.pdf
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44141/kolnes_martin_sem_2014.pdf
kvantitatiivne 2014 kevad TÜ üliõpilased veebiküsitlus 35 * ca 100 html; csv Andero Uusberg ei   katseisikute kogemuse uuring katsega seotud küsimused PANAS EEK            
  32 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Emotsioonide regulatsiooni uuring 2013 1 jah Emotsioonide regulatsiooni uuring https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2016.05.004 kvantitatiivne 2013 sügis täiskasvanud huvilised veebiküsitlus 37 * ca 250 html; csv Helen Uusberg ei   katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuring katsega seotud küsimused PANAS EEK TMS (mindfulness) MAAS (mindfulnesS) DERS S5 (isiksus)    
  33 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Enese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid 1 jah Enese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2018.03.007 kvantitatiivne 2014/15 talv TÜ üliõpilased veebiküsitlus 38 * ca 150 html; csv Helen Uusberg ei   katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuring katsega seotud küsimused RSES-SISE SHS + DG naised            
1 34 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Enesesõbralikkuse uuring 2015 1 jah Enesesõbralikkuse uuring http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/50963/Mager_Kerttu.pdf
http://dspace.ut.ee/handle/10062/48747
kvantitatiivne 2015 kevad täiskasvanud huvilised veebiküsitlus 237 * ca 200 html; csv Andero Uusberg kokkuleppel   uuring Enesesõbralikkuse uuringu üldküsimustik Viiefaktoriline teadveloleku küsimustik Enesesõbralikkuse küsimustik Eneseteadvuse skaala          
1 35 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Enesesõbralikkuse uuring 2015 (II laine) 1 jah Enesesõbralikkuse uuring http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/50963/Mager_Kerttu.pdf
http://dspace.ut.ee/handle/10062/48748
kvantitatiivne 2015 kevad täiskasvanud huvilised veebiküsitlus 237 * ca 200 html; csv Andero Uusberg kokkuleppel   uuring Enesesõbralikkuse uuringu üldküsimustik Viiefaktoriline teadveloleku küsimustik Enesesõbralikkuse küsimustik Eneseteadvuse skaala          
  36 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee ERU 2013 katsejärgsed küsimustikud 1 jah vt jrk nr 32 vt jrk nr 32 kvantitatiivne vt jrk nr 32 täiskasvanud huvilised veebiküsitlus vt jrk nr 32 html; csv Helen Uusberg ei   vt jrk nr 32 vt jrk nr 32                
  37 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee ERU 2014 1 jah vt jrk nr 32 vt jrk nr 32 kvantitatiivne vt jrk nr 32 TÜ kliinikumi patsiendid veebiküsitlus vt jrk nr 32 html; csv Helen Uusberg ei   vt jrk nr 32 vt jrk nr 32                
  38 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee ERU jätku-uuring 1 jah vt jrk nr 32 vt jrk nr 32 kvantitatiivne vt jrk nr 32 täiskasvanud huvilised veebiküsitlus vt jrk nr 32 html; csv Helen Uusberg ei   vt jrk nr 32 vt jrk nr 32                
  39 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee IMP10 katsejärgne küsimustik 1 jah Impulsiivsuse uuring   kvantitatiivne 2010/11 talv TÜ üliõpilased veebiküsitlus 70 * ca 20 html; csv Andero Uusberg ei   katseisikute kogemuse uuring katsega seotud küsimused                
  40 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Impulsiivsuse katsepatarei 2010 eelküsimustik 1 jah Impulsiivsuse uuring   kvantitatiivne 2010/11 talv TÜ üliõpilased veebiküsitlus 70 * ca 20 html; csv Andero Uusberg kokkuleppel   katseisikute individuaalsete erinevuste uuring Isiksus (EPIP-NEO) IMP24 BIS11 v31 ASRSv1 Afektiivsete reaktsioonide test (IAPS)        
  41 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Individuaalsete erinevuste uuring 1 jah Afektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring   kvantitatiivne 2012/2013 talv TÜ üliõpilased veebiküsitlus ca 60 * ca 250 html; csv Helen Uusberg kokkuleppel   katseisikute individuaalsete erinevuste uuring uuringuga seotud küsimused Isiksus (EPIP-NEO) PANAS EEK BIS11 v31 FAS MFI20    
  45 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Isiksuse ja söömisharjumuste uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
1 46 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Joobekogemuse uuring 1 jah Joobekogemuse uuring http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52296/Liba_Maarja_uurimistoo.pdf kvantitatiivne 2014 sügis kõik huvilised veebiküsitlus ca 65 * ca 100 html; csv Andero Uusberg jah   uuring joove ja isiksus (kaaslase hinnang)                
1 47 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Joobekogemuse uuring 2014 1 jah Joobekogemuse uuring http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52296/Liba_Maarja_uurimistoo.pdf kvantitatiivne 2014 sügis kõik huvilised veebiküsitlus ca 65 * ca 100 html; csv Andero Uusberg jah   uuring joove ja isiksus (enesehinnang) Isiksus (S5)              
  48 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Kehataju2015 katsejärgsed küsimustikud 1 jah Enese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2018.03.007 kvantitatiivne 2014/15 talv TÜ üliõpilased veebiküsitlus 38 * ca 150 html; csv Helen Uusberg ei   katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuring katsega seotud küsimused RSES-SISE SHS + DG naised            
  49 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee MER2013 1                         ei ole uuring                  
1 51 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee OTSUSED JA AEG 1 jah Otsused ja aeg   kvantitatiivne 2014 kevad   veebiküsitlus   html; csv võimalik, et Kairi Kreegipuu     uuring lotomäng käitumise seire BIS11 v31 Barratt95 MAAS aja hindamine      
1 52 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Otsustamisstiil piloot 1 jah Otsustamisstiili uuring   kvantitatiivne 2012 sügis kõik huvilised veebiküsitlus 229 * ca 100 html; csv võib-olla tuleb kunagi meelde 🙂     uuring otsustamisstiili küsimustik                
  53 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Toidupildid 1 jah Toidupiltide valideerimise uuring http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44101/arras_liis_sem_2014.pdf kvantitatiivne 2013 sügis kõik huvilised veebiküsitlus ca 90 * ca 80 html; csv Andero Uusberg jah   eksperimendi materjalide valideerimise uuring toidupiltide hinnangud                
  54 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee TRU 2014 katsejärgsed küsimustikud 1 jah Toidutungi reguleerimise uuring http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44101/arras_liis_sem_2014.pdf kvantitatiivne 2013 sügis täiskasvanud huvilised veebiküsitlus ca 45 * ca 150 html; csv Andero Uusberg ei   katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuring katsega seotud küsimused TMS EIK PANAS EEK MAAS        
  55 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Tähelepanu hasartmängudes 1 jah Attention tuning study http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48712/kelder_kaspar_ma_2015.pdf
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44141/kolnes_martin_sem_2014.pdf
kvantitatiivne 2014 kevad TÜ üliõpilased veebiküsitlus 35 * ca 100 html; csv Andero Uusberg ei   katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuring katsega seotud küsimused Isiksus (S5)              
  56 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee UK2012 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  57 Anneli Salminen an4salminen@gmail.com minu test 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     uuring on tühi (pole teste ega vastamisi)                    
  58 Anneli Lillepea anneli.lillepea@gmail.com Teismeliste muusikute esinemisärevuse seosed õpetajate ärevuse ja õpetamisstiiliga 1       kvantitatiivne 2018   veebiküsitlus 75*84 html; csv       uuring Esinemisärevus Negatiivse hinnangu hirm Motivatsioon Õpetamisstiil          
  63 Anni Kuusik anni.kuusik@gmail.com Teadveloleku uuring 2016 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  64 Anni Kuusik anni.kuusik@gmail.com Teadveloleku uuring jaanuar 2017 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  65 Anni Kuusik anni.kuusik@gmail.com Teadveloleku uuring jaanuar 2018 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  66 Anni Kuusik anni.kuusik@gmail.com Teadveloleku uuring märts 2018 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  67 Anni Kuusik anni.kuusik@gmail.com Teadveloleku uuring september 2017 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  68 Anni Kuusik anni.kuusik@gmail.com Teadveloleku uuring sygis 2015 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  70 Annika Kask annika.kask@hotmail.com WM ja MMN 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       katsematerjalid                  
  71 Annika Kask annika.kask@hotmail.com WM ja MMN katsejärgne 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       katsematerjalid                  
  72 Anu Realo anu.realo@ut.ee EG direktori konkurss 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  73 Anu Realo anu.realo@ut.ee Elamustejanu ja riskeeriv käitumine Eesti langevarjurite valimil 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  74 Anu Realo anu.realo@ut.ee Eluga rahulolu 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  77 Anu Realo anu.realo@ut.ee Infopäev (isiksuseomadused ja emotsioonid) 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  78 Anu Realo anu.realo@ut.ee Isiksus ja emotsioonid 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  79 Anu Realo anu.realo@ut.ee Isiksuse uurimise meetodid 2010 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  80 Anu Realo anu.realo@ut.ee Isikuomaduste taju V1 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  81 Anu Realo anu.realo@ut.ee Isikuomaduste taju V2 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  82 Anu Realo anu.realo@ut.ee Isikuomaduste taju V3 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  83 Anu Realo anu.realo@ut.ee Isikuomaduste taju V4 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  84 Anu Realo anu.realo@ut.ee Kultuur ja gruppide vahelised erinevused 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  85 Anu Realo anu.realo@ut.ee NEO 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  86 Anu Realo anu.realo@ut.ee Päikesemärgid ja isiksus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  87 Anu Realo anu.realo@ut.ee Rahvusliku iseloomu stereotüübid 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  88 Anu Realo anu.realo@ut.ee RK kohtunikuks kandideerimine 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  89 Anu Realo anu.realo@ut.ee Triinu Raigna uuring 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  90 Anu Realo anu.realo@ut.ee Õnn ja isiksus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  91 Astra Schults astra.schults@ut.ee 2½-4-AASTASE LAPSE KÕNE 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
1 92 Astra Schults astra.schults@ut.ee ATH küsimustik lasteaiaõpetajale 1 jah   http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52762/adusoo_liisi_ba.pdf kvantitatiivne 2016 veebr lasteaiaõpetajad veebiküsitlus 238 html; csv Astra Schults Kättesaadav kokkuleppel   uuring                  
  93 Astra Schults astra.schults@ut.ee ECDI 100 sõna 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  94 Astra Schults astra.schults@ut.ee ECDI I 2018 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  95 Astra Schults astra.schults@ut.ee ECDI II 2018 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  96 Astra Schults astra.schults@ut.ee ECDI taustaandmed 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  97 Astra Schults astra.schults@ut.ee ECDI-III 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  99 Astra Schults astra.schults@ut.ee Küsimustik perearstidele 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
1 100 Astra Schults astra.schults@ut.ee Küsimustik perearstidele 2018 1 jah   https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/51847/Ainsoo_Dagmar_uurimistoo.pdf?sequence=1&isAllowed=y ; http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/61337/Ainsoo_Dagmar_magistritoo.pdf?sequence=1&isAllowed=y kvantitatiivne 2016 ja 2018 perearstid veebiküsitlus 100 kuni 200 vastajat html; csv Astra Schults Kättesaadav kokkuleppel   uuring                  
  101 Astra Schults astra.schults@ut.ee Lasteaialaste sotsiaalsed oskused 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  102 Astra Schults astra.schults@ut.ee MacArthur-Batesi suhtlemise arengu test: sõnad ja suhtlemisliigutused 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  103 Astra Schults astra.schults@ut.ee Näidis 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  104 Astra Schults astra.schults@ut.ee PKBS-2 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  105 Astra Schults astra.schults@ut.ee Sotsiaalsete oskuste küsimustik 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  106 Astra Schults astra.schults@ut.ee Sõnavara lühitest 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
1 107 Astra Schults astra.schults@ut.ee Teadvelolek ja eksamiärevus 1 jah   http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/49133/rosenberg_elisabeth_uur_2015.pdf kvantitatiivne 2015 tudengid veebiküsitlus u 50 html; csv   ei   uuring                  
  109 Astra Schults astra.schults@ut.ee Õpetaja väsimuse küsimustik 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
1 111 Nele Põldver nele.poldver@ut.ee Kuulmistaju uuring 2015 kevad 1 jah Dihhootilise kuulamise meetodi adapteerimine ja rakendamine eesti keeleruumi (osa Norra-Eesti teaduskoostööprojektist “Keele- ja kuulmisinformatsiooni töötlus auditoorses ajukoores” 2014-2016) Osa uuringu andmetest avaldatud: Westerhausen, R., Põldver, N., Naar, R., Radziun, D., Kaarep, M. S., Kreegipuu, K., Hugdahl, K., Lippus, P., & Kompus, K. (2018). Effect of voicing on perceptual auditory laterality in Estonian and Norwegian native speakers. Applied Psycholinguistics 39(2), 259-273. DOI: 10.1017/S0142716417000170 kvantitatiivne 2015 veebruar Täisealised paremakäelised vabatahtlikud osalejad veebiküsitlus (lisainformatsioon käitumusliku kuulmiskatse juurde) 30*86 html; csv Nele Põldver, Kairi Kreegipuu N/A Anonümiseeritud kujul andmete kättesaadavus võiks olla võimalik. Hetkel laboris meil sellist avalikku platvormi ei ole. Küsides saab! uuring Kaemuses: Taustaküsimustik kuulmistaju katses (ID 518). Koosneb neljast osast: Üldinfo, Keeleoskus, Musikaalsus, Käelisuse küsimustik Kaemusest eraldi (laboris): dihhootilise kuulamise (DL) eksperiment konsonant-vokaal (CV) ja vokaal-konsonant-vokaal (VCV) stiimulitega suunamata (non-forced, NF) tähelepanu tingimustes, 30 katseisikut (KI) Kaemusest eraldi (laboris): kuulmislävede mõõtmine audiomeetriga Kaemusest eraldi (laboris): subjektiivse väsimustunde mõõtmine paber-pliiats küsimustikuga (Borg CR10 adapteeritud versioon)           
1 112 Nele Põldver nele.poldver@ut.ee Kuulmistaju uuring 2015 kevad60 1 jah Dihhootilise kuulamise meetodi adapteerimine ja rakendamine eesti keeleruumi (osa Norra-Eesti teaduskoostööprojektist “Keele- ja kuulmisinformatsiooni töötlus auditoorses ajukoores” 2014-2016) N/A kvantitatiivne 2015 märts-mai Täisealised parema- ja vasakukäelised vabatahtlikud osalejad veebiküsitlus (lisainformatsioon käitumusliku kuulmiskatse juurde) 66*86 html; csv Nele Põldver, Kairi Kreegipuu N/A Anonümiseeritud kujul andmete kättesaadavus võiks olla võimalik. Hetkel laboris meil sellist avalikku platvormi ei ole. Küsides saab! uuring Kaemuses: Taustaküsimustik kuulmistaju katses (ID 518). Koosneb neljast osast: Üldinfo, Keeleoskus, Musikaalsus, Käelisuse küsimustik Kaemusest eraldi (laboris): dihhootilise kuulamise (DL) eksperiment konsonant-vokaal (CV) ja vokaal-konsonant-vokaal (VCV) stiimulitega suunamata (non-forced, NF) ja suunatud tähelepanu (forced right ehk FR ja forced left ehk FL) tingimustes, 66 (lõpuks 60) katseisikut (KI) Kaemusest eraldi (laboris): kuulmislävede mõõtmine audiomeetriga Kaemusest eraldi (laboris): subjektiivse väsimustunde mõõtmine paber-pliiats küsimustikuga (Borg CR10 adapteeritud versioon)           
1 120 Dmitri Rozgonjuk dmt.roz@gmail.com [2015] Nutitelefonisõltuvuse uuring 2015 1 jah Eestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Küsimustiku adapteerimine ja valideerimine http://dspace.ut.ee/handle/10062/50972 kvantitatiivne 2015 EV täiskasvanud veebiküsitlus 862*135 html; csv Dmitri Rozgonjuk jah tudengitöö andmestik uuring Taustaandmestik Eestikeelne Nutitelefonisõltuvuse Skaala (E-SAS33) Eestikeelne Internetisõltuvuse Test  Sügava ja pindmise õpistiili küsimustik  Extra Short Personality Inventory (XS5)        
1 121 Dmitri Rozgonjuk dmt.roz@gmail.com [2015] Nutitelefonisõltuvuse uuring re-test 1 jah Eestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Küsimustiku adapteerimine ja valideerimine http://dspace.ut.ee/handle/10062/50972 kvantitatiivne 2015 EV täiskasvanud veebiküsitlus 217*41 html; csv Dmitri Rozgonjuk jah tudengitöö andmestik uuring Taustaandmestik Eestikeelne Nutitelefonisõltuvuse Skaala (E-SAS33)              
1 122 Dmitri Rozgonjuk dmt.roz@gmail.com [2016] Facebooki kasutamise uuring 1 jah Facebooki aktiivse-passiivse ja avaliku-privaatse kasutamise seosed enesehinnangu ja isiksuseomadustega http://dspace.ut.ee/handle/10062/52304 kvantitatiivne 2016 EV täiskasvanud veebiküsitlus 117*101 html; csv Dmitri Rozgonjuk jah tudengitöö andmestik uuring Taustaandmestik Multidimensionaalne Facebooki kasutamise skaala (MSFU-E) Facebooki kasutusmustrite küsimustik  Extra Short Personality Inventory (XS5) Rosenbergi enesehinnanguskaala        
1 124 Dmitri Rozgonjuk dmt.roz@gmail.com [2017] Facebooki kasutamine ja individuaalsed erinevused 1 jah Facebooki kasutuse dimensioonide seosed isiksuse, eluga rahuloluga ja sotsiaalse võrdlusega http://dspace.ut.ee/handle/10062/57239 kvantitatiivne 2017 EV täiskasvanud veebiküsitlus 341*71 html; csv Dmitri Rozgonjuk jah tudengitöö andmestik uuring Taustaandmestik Multidimensionaalne Facebooki kasutamise skaala (MSFU-E)  Extra Short Personality Inventory (XS5) Satisfaction with Life Scale Social Comparison orientation Scale (INCOM)        
1 125 Dmitri Rozgonjuk dmt.roz@gmail.com [2017] Individuaalsed erinevused asendustegevustes üliõpilaste hulgas 1 jah Akadeemilise prokrastineerimise, rööprähklemise, õppetöö ajal sotsiaalmeedia kasutamise ja akadeemilise edukuse vahelised seosed Eesti üliõpilaste näitel http://dspace.ut.ee/handle/10062/57234 kvantitatiivne 2017 EV tudengid veebiküsitlus 421*117 html; csv Dmitri Rozgonjuk jah tudengitöö andmestik uuring Taustaandmestik Aitken Procrastination Inventory Multitasking Preference Inventory Estonian Smartphone Addiction Proneness Scale (E-SAPS18) Social Comparison orientation Scale (INCOM)  Extra Short Personality Inventory (XS5) Satisfaction with Life Scale    
  126 Eda Lauer edalauer1@gmail.com EL-KELA 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  128 Eksparimendi Planeerimine pille.markov@gmail.com Eksperimendi planeerimise uuring 1 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  129 Eksparimendi Planeerimine pille.markov@gmail.com S0 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  130 Eksparimendi Planeerimine pille.markov@gmail.com SP 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  131 Eksparimendi Planeerimine pille.markov@gmail.com T0 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  132 Eksparimendi Planeerimine pille.markov@gmail.com TP 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  134 Ene Karja ene.karja@ut.ee Andmetöötlus käitumisteadustes 2010 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  135 Ene Karja ene.karja@ut.ee Ene_andmete piisavus 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  136 Ene Karja ene.karja@ut.ee Maatriksid 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  137 Ene Karja ene.karja@ut.ee Sisseastuja 2011 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  138 Ene Karja ene.karja@ut.ee Sisseastujate uuring 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  139 Ene Karja ene.karja@ut.ee Teaduskool: IV mooduli küsimustikud 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  140 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne ieennast: eksam 2011_1 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  141 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2011: 2. eksam 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  142 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2011K: 1. moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  143 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2011K: 2. moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  144 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2011K: 3. moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  145 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2011K: 4. moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  146 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2011K: 5. moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  147 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2011K: akadeemiline test 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  148 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2011K: väsimus 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  149 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2012K: 1 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  150 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2012K: 2 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  151 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2012K: 3 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  152 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2012K: 4 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  153 Ene Karja ene.karja@ut.ee Tunne iseennast 2012K: 5 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  154 Ene Karja ene.karja@ut.ee Uuring seminaritööks 2011 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  155 Ene Karja ene.karja@ut.ee Uuring seminaritööks 2011-2 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  158 Ene Karja ene.karja@ut.ee Uuringu VK I etapp 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  159 Ene Karja ene.karja@ut.ee Uuringu VK II etapp 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  160 Ene Karja ene.karja@ut.ee Uuringu VK III etapp 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  161 Ene Karja ene.karja@ut.ee Uuringu VK IV etapp 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  162 Ene Karja ene.karja@ut.ee Uuringu VK V etapp 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  163 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Akadeemiline test 2012 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  164 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Akadeemiline test 2013 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  165 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Akadeemiline test 2014 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  166 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Akadeemiline test 2014_vene keeles 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  167 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Akadeemiline test 2015 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  168 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Akadeemilise ebaaususe uuring 1             veebiküsitlus   html; csv Kadri Ligi   Kadri Ligi seminaritöö                    
  169 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Akadeemilise testi lühiversioonid 1             veebiküsitlus   html; csv ei ole uuring/muu                        
  170 Gerli Silm silmgerli@gmail.com aktest2014 1             veebiküsitlus   html; csv ei ole uuring/muu                        
  171 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Andmetöötlus käitumisteadustes 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  172 Gerli Silm silmgerli@gmail.com AT proov 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/mu                  
  173 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ebakindlus 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/mu                  
  174 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Eesti Maaülikooli tudengite õpikeskkonna ja motivatsiooni uuring 1             veebiküsitlus   html; csv Chris Paulus   Chris Pauluse lõputöö?                    
  175 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Eksam_STK14 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  176 Gerli Silm silmgerli@gmail.com EMTA kutse 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  177 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Enesekohased hoiakud gümnaasiumis 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  178 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Enesekohased hoiakud kutsekoolis 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  179 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Finantsjuhtide uuring 1             veebiküsitlus   html; csv Tanel Mällo/Laura Tennosaare uuring   tõenäoliselt lõputöö                    
  180 Gerli Silm silmgerli@gmail.com IKT karjäärivalikud: Vaimse võimekuse test 1             veebiküsitlus   html; csv Margus Pedaste/ Külli Kori uuring                        
  181 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Katse451 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  182 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Katse541 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  183 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Matemaatika test_A1002 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  184 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Matemaatika test_A1515 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  185 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Matemaatika test_A4568 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  186 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Matemaatika test_A6904 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  187 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Matemaatika test_A7812 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  188 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Matemaatika test_A8890 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  189 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Matemaatika test_A9009 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  190 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Matemaatika test_A9832 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  191 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Matemaatika test_proov 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  192 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Milline õppija Sa oled? 1             veebiküsitlus   html; csv       õppematerjal                  
  193 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Motivatsiooniliste väidete hindamine 1             veebiküsitlus   html; csv     Jana Smidt seminaritöö. Eksperthinnangute kogumine ei ole uuring/muu                  
  194 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Muusika ja enesekohased hoiakud (õpilastele) 1             veebiküsitlus   html; csv Kristi Kiilu (EMTA)                        
  195 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Muusika ja enesekohased hoiakud (üliõpilastele) 1             veebiküsitlus   html; csv Kristi Kiilu (EMTA)                        
  196 Gerli Silm silmgerli@gmail.com muusika_proov 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  197 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Muusikaline identiteet 1             veebiküsitlus   html; csv Kristi Kiilu (EMTA)                        
  198 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Raveni maatriksid 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  199 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ruumilise võimekuse test 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  200 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sotsiaalsed situatsioonid 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  201 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sõnavara ülesanded GI0 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  202 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sõnavara ülesanded GI1 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  203 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sõnavara ülesanded LI0 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  204 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sõnavara ülesanded LI0GI0 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  205 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sõnavara ülesanded LI0GI1 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  206 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sõnavara ülesanded LI1 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  207 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sõnavara ülesanded LI1GI0 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  208 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sõnavara ülesanded LI1GI1 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  209 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Sõnavara ülesanded TS 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  210 Gerli Silm silmgerli@gmail.com teine laine 1             veebiküsitlus   html; csv     ei leia sellenimelist uuringut Kaemusest ei ole uuring/muu                  
  211 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Testimiseks 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  212 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Testipäev 2015 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  213 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2014STK_esimene moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  214 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2014STK_kolmas moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  215 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2014STK_neljas moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  216 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2014STK_teine moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  217 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2014STK_viies moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  218 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2015STK_esimene moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  219 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2015STK_kolmas moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  220 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2015STK_neljas moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  221 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2015STK_teine moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  222 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2015STK_viies moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  223 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2016STK_esimene moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  224 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2016STK_kolmas moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  225 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2016STK_neljas moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  226 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2016STK_teine moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  227 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2016STK_viies moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  228 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2018KTK_esimene moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  229 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2018KTK_kolmas moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  230 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2018KTK_neljas moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  231 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast 2018KTK_teine moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  232 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Tunne iseennast tagasiside 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  233 Gerli Silm silmgerli@gmail.com vvt_proov 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  234 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Õpetajate hinnangud kiusamisele 1             veebiküsitlus   html; csv Tiina-Liina Märtsoo   Tiina-Liina Märtsoo lõputöö                    
  235 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Õppimise metafoorid 1             veebiküsitlus   html; csv       õppematerjal                  
  236 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_1 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  237 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_1a 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  238 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_2 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  239 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_2a 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  240 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_3 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  241 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_3a 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  242 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_4 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  243 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_4a 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  244 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_5 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  245 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Ülesanded_5a 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  247 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Üliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 kolmas osa 1             veebiküsitlus   html; csv Liina Adov, Mari-Liis Mägi, Gerli Silm     uuring akadeemiline motivatsioon akadeemiline minapilt üldine enesehinnang akadeemiline enesetõhusus akadeemiline enesehinnang isiksus vaimse võimekuse test testi täitmise motivatsioon (vaimse võimekuse test  
  248 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Üliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 teine osa 1             veebiküsitlus   html; csv Liina Adov, Mari-Liis Mägi, Gerli Silm     uuring akadeemiline motivatsioon akadeemiline minapilt üldine enesehinnang akadeemiline enesetõhusus akadeemiline enesehinnang isiksus vaimse võimekuse test testi täitmise motivatsioon (vaimse võimekuse test  
  249 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Üliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2013 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  250 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com AllUsersIsiksus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  251 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com eestiWM2014EM 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  252 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com EmotionScalesAndExFunc2014 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  253 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com EN_2012 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  254 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com EN_2014 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  255 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com GV Isiksus Mina 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  256 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com GV Isiksus Tema 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  257 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com KATSETUS_maria 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  258 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com KSSTD 2013 dokotorantide ettepanekud 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  259 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com KSSTD aastakonverents 2013 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  260 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com KSTTD 2013 doktorantide ettepanekud 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  261 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com KSTTD aastakonverents 2013 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  262 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com kursus2014TYUuring 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  263 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com Liikluskäitumine2013 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  264 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com NAIDIS_Uuring 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  265 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com NEO-PI-3 Mina 240 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  266 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com NEO-PI-3 Sotsiaalne soovitavus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  267 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com Näidisuuring 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  268 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com PADS Eesti 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  269 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com PREM2017 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  270 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com Seminaritöö PADS Eesti 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  271 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com sliderkatsetus 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  272 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com TAMLEKS 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  273 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com Test13 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  274 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com Test2014kursus 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  275 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com Testimiseks_IAT 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  276 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com Testimiskeskkonna küsitlus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  277 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com Värvimälu uuring 2016. Farbgedächnis Studie 2016. 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  278 Gerly Tamm gerly.kk@gmail.com WM2014EM 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  279 Gertrud Saetalu gertrud.saetalu@gmail.com Lõhnataju lisa 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  280 Gertrud Saetalu gertrud.saetalu@gmail.com Lõhnataju uuring – anonüümne 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  281 Gertrud Saetalu gertrud.saetalu@gmail.com Lõhnataju uuring – kasutajaga 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  282 Hedvig Sultson hedvig.sultson@hotmail.com Stiimulite hindamine 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  284 Hedvig Sultson hedvig.sultson@hotmail.com Tähelepanu psühhofüsioloogiliste mehhanismide seotus nälja- ja küllastumustundega 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  285 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee Afektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  286 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee ASK katsejärgne uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  287 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee Emotsioonide regulatsiooni uuring 2013 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  288 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee Enese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  289 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee ERU 2013 katsejärgsed küsimustikud 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  290 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee Individuaalsete erinevuste uuring 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  291 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee Isiksuse ja söömisharjumuste uuring 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  292 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee Kehataju2015 katsejärgsed küsimustikud 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  293 Helen Uusberg helen.uibo@ut.ee Persoonallisuus ja sosiaalinen havaitseminen 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  294 Helen Uusberg helen.uibo@ut.ee Persoonallisuus ja sosiaalinen havaitseminen II osa 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  295 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee piltA 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  296 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee piltB 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  297 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee Toidupildid 1             veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  298 Helen Uibo helen.uibo@ut.ee TRU 2014 katsejärgsed küsimustikud 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  299 Helen Kond helenkond@gmail.com Teadveloleku katseeelne küsimustik 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  300 Helen Kond helenkond@gmail.com Teadveloleku katseküsimustik 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  302 Helle Kaasik helle.kaasik@ut.ee Isiksuse, emotsionaalse enesetunde ja vaimsete võimete uuring 1 jah Isiksuse, emotsionaalse enesetunde ja vaimsete võimete uuring http://kodu.ut.ee/~hellex/aya/Ayaeng.htm kvantitatiivne 2014-2016 EV täiskasvanud, ayahuasca kasutajad ja kontrollgrupp veebiküsitlus ca 60 in, 3 testi (Raveni maatriksid, EE.PIP-NEO, EEK-2) html; csv Helle Kaasik Ei osalejate privaatsuse kaitseks ei saa andmeid avalikustada   Raveni maatriksid EE.PIP-NEO EEK-2            
  303 Hõbe Treufeldt hobe.treufeldt@gmail.com maitsev_toit2013 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  304 Hõbe Treufeldt hobe.treufeldt@gmail.com Usulise orientatsiooni ja alkoholi tarbimisega seotud käitumiste, hoiakute ja heaolu vahelised seosed noorte hulgas 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  305 jaak maasalu maasalujaak@gmail.com Koolipsühholoogide uuring 2018 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  306 jaak maasalu maasalujaak@gmail.com Õpilaste probleemide ülevaade 2018 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
1 307 Julia Sharapova julia.sarapova@gmail.com Eesti koolipsühholoogide rolli selguse seos tööga rahuloluga 1 jah   http://dspace.ut.ee/handle/10062/61334 kvantitatiivne märts 2018 Eesti koolipsühholoogid (üldharidus- ja kutsekoolid) ja nende otsesed juhid veebiküsitlus 72×128 (psühholoogid) + 42×102 (juhid) html; csv Julia Šarapova, Astra Schults Ei   uuring Koolipsühholoogi ülesanded – ideaal Koolipsühholoogi ülesanded – reaalsus Rolli selguse skaala (Kopenhaageni psühhosotsiaalsete tegurite küsimustiku rolli selguse alaskaala) Rollikonflikti skaala (Kopenhaageni psühhosotsiaalsete tegurite küsimustiku rolli konfllikti alaskaala) Tööga rahulolu skaala (Michigani organisatsioonilise hindamise küsimustiku tööga rahulolu alaskaala) Töölt lahkumise kavatsuse skaala (adapteeritud Benteini, Vandenberghe’i, Vandenbergi ja Stinglhamberi 2005. a tööst)      
  308 Julia Sharapova julia.sarapova@gmail.com Koolipsühholoogide uuring 2018 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  309 Juta Jaani juta.jaani@ut.ee MINA 4 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  310 Juta Jaani juta.jaani@ut.ee MINA 6 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  311 Juta Jaani juta.jaani@ut.ee MINA õpetajale 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  315 Juta Jaani juta.jaani@ut.ee MINA-3 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  317 Kadi Tulver kaditulver@gmail.com Nägemistaju ja isikuomaduste seosed 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  318 Kadri Arumäe kadriarumae@gmail.com EEK-2 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       test                  
  319 Kadri Arumäe kadriarumae@gmail.com Piltide eelhindamine 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  320 Kadri Arumäe kadriarumae@gmail.com Seisundiküsimused 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  321 Kadri Arumäe kadriarumae@gmail.com SHS 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  322 Kadri Arumäe kadriarumae@gmail.com Taustaküsimused 1             veebiküsitlus   html; csv       taustaandmete küsimustik                  
  323 Kaia Kastepõld-Tõrs kaia.kastepold-tors@ut.ee Skeemiteraapia hindamisvahendite – Youngi skeemide küsimustiku ja Skeemi moodide küsimustiku – eesti keelde kohandamine: pilootprojekt 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       pilootprojekt                  
  324 Kaia Kastepõld-Tõrs kaia.kastepold-tors@ut.ee Skeemiteraapia hindamisvahendite – Youngi skeemide küsimustiku ja Skeemi moodide küsimustiku – eesti keelde kohandamine: pilootprojekt_kordustestimine 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       pilootprojekt                  
  325 Kaia Kastepõld-Tõrs kaia.kastepold-tors@ut.ee Uuringu VK I etapp 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  326 Kaia Kastepõld-Tõrs kaia.kastepold-tors@ut.ee Uuringu VK II etapp 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  327 Kaia Kastepõld-Tõrs kaia.kastepold-tors@ut.ee Uuringu VK III etapp 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  328 Kaia Kastepõld-Tõrs kaia.kastepold-tors@ut.ee Uuringu VK IV etapp 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  329 Kaia Kastepõld-Tõrs kaia.kastepold-tors@ut.ee Uuringu VK V etapp 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  331 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee dehydra 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  332 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee demo2016 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  333 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee eMMN 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  334 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee eMMN2014 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  335 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee HM2016 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  336 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee HM2016a 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  337 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee HM2016b 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  338 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee hotcaf 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  339 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Impulsiivsus 60+ 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  340 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Impulsiivsus Parkinsoni tõvega patsientidel – kontrollgrupp 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  341 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Keelespetsiifiliste stiimulite töötlemine erinevatel keelegruppidel: EEG uuring / Обработка стимулов языковой специфики в разных языковых группах, ЭЭГ исследование 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  342 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Kuulmistaju uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  343 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Käitumismustrite võrdlus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  344 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Lõhnataju uuring – anonüümne 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  345 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Lõhnataju uuring – kasutajaga 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  346 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee MuusEm 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  347 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee OTSUSED JA AEG 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  348 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Primus2012 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  349 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Register your vMMN study! 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  350 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Stiimulite hindamine 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  351 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Tunne iseennast 2011K: 1. moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  352 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Tunne iseennast 2011K: 5. moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  355 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee verbid 2015 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  357 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee WM ja MMN 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  358 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee WM ja MMN katsejärgne 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  359 Kariina Laas kariina.laas@ut.ee DIGI JA TERVIS 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  361 Karin Täht karin.taht@ut.ee [2016] Statistiline modelleerimine 2016S 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  362 Karin Täht karin.taht@ut.ee Akadeemiline test 1 jah     kvantitatiivne 2010   veebiküsitlus   html; csv Karin Täht eri aegadel eri eesmärkidel kasutatud, enamasti praktilistel eesmärkidel Eesti kognitiivset võimekust mõõtvad ülesanded (õige/vale): sõnavara, diagrammid, andmete piisavus, informeeritus, teksti mõistmine,                   
  363 Karin Täht karin.taht@ut.ee Akadeemilise testi arendus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  364 Karin Täht karin.taht@ut.ee Andmed andmetöötluse jaoks 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  365 Karin Täht karin.taht@ut.ee Andmed andmetöötluse jaoks_2014 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  366 Karin Täht karin.taht@ut.ee Andmete piisavus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  367 Karin Täht karin.taht@ut.ee Andmetöötlus käitumisteadustes 2010 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  368 Karin Täht karin.taht@ut.ee Andmetöötluse I kontrolltöö/2011 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  369 Karin Täht karin.taht@ut.ee Andmetöötluse I kontrolltöö/2011_16.03 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  370 Karin Täht karin.taht@ut.ee Andmetöötluse I kontrolltöö/2011:JT 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  371 Karin Täht karin.taht@ut.ee Andmetöötluse kontrolltöö 15.12.13 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  372 Karin Täht karin.taht@ut.ee Diagrammid,tabelid,kaardid. 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  373 Karin Täht karin.taht@ut.ee DIGI JA TERVIS 1 ei           veebiküsitlus   html; csv                          
  374 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam 06. juuni 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  375 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam 10.01.13 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  376 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam 15.01.13 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  377 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam 18.01.13 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  378 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam 22.01 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  379 Karin Täht karin.taht@ut.ee EKSAM 30.05.2013 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  380 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam: 16. mai 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  381 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam: kvant.meetodid, 12.06.2015 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  382 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam: kvant.meetodid, 29.06.2015 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  383 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam:Kvantitatiivsed meetodid käitumisteadustes 2010 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  384 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksam:Kvantitatiivsed meetodid käitumisteadustes 2010_1 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  385 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksamid 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  386 Karin Täht karin.taht@ut.ee Eksperimendi planeerimise uuring 1 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  387 Karin Täht karin.taht@ut.ee Epistemioloogilised ettekujutused 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  388 Karin Täht karin.taht@ut.ee Epistemioloogilised ettekujutused (kool) 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  389 Karin Täht karin.taht@ut.ee EURO1 1   Akadeemiline test          veebiküsitlus   html; csv   akadeemilise testi 2010 versioon, andmeid väga vähe (20)   ei ole uuring/muu                  
  390 Karin Täht karin.taht@ut.ee Euro2 1             veebiküsitlus   html; csv   akadeemilise testi 2010 versioon, andmeid väga vähe (39)   ei ole uuring/muu                  
  391 Karin Täht karin.taht@ut.ee Gümnaasium 2010 1             veebiküsitlus   html; csv   on testid aga andmeid kogutud ei ole   ei ole uuring/muu                  
  392 Karin Täht karin.taht@ut.ee Gümnaasiumi õpilaste uuring 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  393 Karin Täht karin.taht@ut.ee Infopäev (ruumiline mõtlemine) 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  394 Karin Täht karin.taht@ut.ee informeeritus 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  395 Karin Täht karin.taht@ut.ee inglise keel 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  396 Karin Täht karin.taht@ut.ee Isiksuseomaduste uuring 2017, tema versioon 1             veebiküsitlus   html; csv   andmeid vähe (30), enam ei koguta, üks väide testis on vale   ei ole uuring/muu                  
  397 Karin Täht karin.taht@ut.ee Isiskuseomaduste uuring 2017 1             veebiküsitlus   html; csv   andmeid vähe (58), enam ei koguta, üks väide testis on vale   ei ole uuring/muu                  
  398 Karin Täht karin.taht@ut.ee Järeleksam 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  399 Karin Täht karin.taht@ut.ee Järeltöö 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  400 Karin Täht karin.taht@ut.ee KAEMUS KONVERENTS 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  401 Karin Täht karin.taht@ut.ee Karin_katsetab 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  402 Karin Täht karin.taht@ut.ee Karjäärinõustamine 1   prooviuuring, väärtusetu         veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  403 Karin Täht karin.taht@ut.ee Katse 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  404 Karin Täht karin.taht@ut.ee Katsetus 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  405 Karin Täht karin.taht@ut.ee Komplementaarse ja alternatiivse meditsiini hoiakute uuring 1 jah           veebiküsitlus   html; csv                          
  406 Karin Täht karin.taht@ut.ee Komplementaarse ja alternatiivse meditsiini hoiakute uuring I 1 jah           veebiküsitlus   html; csv                          
  407 Karin Täht karin.taht@ut.ee Kontrolltöö teooria osa kohta, 16. detsember. 2011 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  408 Karin Täht karin.taht@ut.ee KT_2015_1 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  409 Karin Täht karin.taht@ut.ee Kultuur ja gruppide vahelised erinevused 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  410 Karin Täht karin.taht@ut.ee Kvant 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  411 Karin Täht karin.taht@ut.ee Kvantitatiivsed meetodid 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  412 Karin Täht karin.taht@ut.ee Kvantitatiivsed mudelid, kevad 2014 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  413 Karin Täht karin.taht@ut.ee Maatriksid 1 jah     kvantitatiivne  2010   veebiküsitlus   html; csv Karin Täht Raveni maatriksid ja Eesti maatriksid eesti                    
  414 Karin Täht karin.taht@ut.ee Matemaatika 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  416 Karin Täht karin.taht@ut.ee MINA VORM ISIKSUSEUURINGUS 1 ei           veebiküsitlus   html; csv                          
  417 Karin Täht karin.taht@ut.ee Motivatsioon ja ülikoolis õppimine 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  418 Karin Täht karin.taht@ut.ee ruumiline mõtlemine 1             veebiküsitlus   html; csv                          
1 419 Karin Täht karin.taht@ut.ee Sisseastuja 2011 1 jah Akadeemiline test sisseastujate jaoks (täideti vabatahtlikult)   kvantitatiivne 2011   veebiküsitlus   html; csv Karin Täht     uuring Akadeemilise testi alatestid ja akadeemiline enesehinnang                
1 420 Karin Täht karin.taht@ut.ee Sisseastujate uuring 1 jah testid sisseastujatele (vabatahtlik)     2010   veebiküsitlus   html; csv Karin Täht     uuring Testid: motivatsiooni regulatsioon, Eesti maatriksid, enesetõhusus, enesehinnang, õpimotivatsioon, Raveni maatriksid.                
  421 Karin Täht karin.taht@ut.ee Skeemiteraapia hindamisvahendite – Youngi skeemide küsimustiku ja Skeemi moodide küsimustiku – eesti keelde kohandamine: pilootprojekt 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  422 Karin Täht karin.taht@ut.ee Survey of Svetlana 1 ei           veebiküsitlus   html; csv                          
  423 Karin Täht karin.taht@ut.ee Sõnavara 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  424 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teaduskool, eksam II 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  425 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teaduskool: eksam 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  426 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teaduskool: III mooduli küsimustikud 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  427 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teaduskool: isiksuseomadused ja emotsioonid 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  428 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teaduskool: IV mooduli küsimustikud 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  429 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teaduskool: V mooduli küsimustikud 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  430 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teaduskool: Üldküsimustik_kevad2010 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  431 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teaduskooli küsitlused 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  433 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teadveloleku uuring sygis 2015 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  434 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teksti mõistmine 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  435 Karin Täht karin.taht@ut.ee Terve keha 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  436 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tervis 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  437 Karin Täht karin.taht@ut.ee Testimine_Karin 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  438 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne ieennast: eksam 2011_1 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  439 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2010: eksam 2 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  440 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2010: impulsiivus ja käitumisvalikud 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  441 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2010: kultuur ja gruppide vahelised erinevused 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  442 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2010: sissejuhatus 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  443 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2010: õppimisega seotud hoiakud 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  444 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2010:eksam 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  445 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2011: 2. eksam 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  446 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2011:järeleksam 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  447 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2011K: 1. moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  448 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2011K: 5. moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  449 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2012K: 1 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  450 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2012K:eksam nr 1 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  451 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2012K:eksam nr 2 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  452 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2012K:eksam nr 3 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  453 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2012S: 3 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  454 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2012S: 4 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  455 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2012S: 5 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  456 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2013: I moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  457 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast 2013S: 2 moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  458 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast: 2013S: EKSAM 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  459 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast: 2013S: III moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  460 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast: 2013S: IV moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  461 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast: 2013S: V moodul 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  462 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast: eksam 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  463 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast: hoiakud 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  464 Karin Täht karin.taht@ut.ee Tunne iseennast: Üldküsimustik 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  465 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uurimistöö jaoks_sügis_2017 1 jah           veebiküsitlus   html; csv                          
  466 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuring 2: laste vaimne tervis ja nutikasutus 1 ei           veebiküsitlus   html; csv                          
  467 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuring 3: laste vaimne tervis ja nutikasutus 1 ei           veebiküsitlus   html; csv                          
  468 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuring seminaritööks 2011 1 jah           veebiküsitlus   html; csv                          
  469 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuring seminaritööks 2011-2 1 jah           veebiküsitlus   html; csv                          
  470 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuring Toomas Leppik 1 jah           veebiküsitlus   html; csv                          
  471 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuringu VK I etapp 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  472 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuringu VK II etapp 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  473 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuringu VK III etapp 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  474 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuringu VK IV etapp 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  475 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuringu VK V etapp 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  476 Karin Täht karin.taht@ut.ee Üliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 1             veebiküsitlus   html; csv                          
  477 Karin Täht karin.taht@ut.ee Isiksuseomaduste uuring 2017, tema versioon 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  478 Karin Täht karin.taht@ut.ee Isiskuseomaduste uuring 2017 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  479 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuring 1: laste vaimne tervis ja nutikasutus 1 ei     kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv uuringu vastutav uurija Kariina Laas     uuring                  
  480 Karin Täht karin.taht@ut.ee Uuring 2: laste vaimne tervis ja nutikasutus 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  481 Karin Kiiranen karin.kiiranen@ut.ee Noored2013 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  482 Karin Kiiranen karin.kiiranen@ut.ee TerVE VIGA 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  483 Karin Kiiranen karin.kiiranen@ut.ee TerVE VIGA imp 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  484 Karin Kiiranen karin.kiiranen@ut.ee uuringimp26 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  485 Kasutaja Testimiseks gerly.kukk.001@ut.ee Rahvusliku iseloomu uuring – RU1 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  486 Kasutaja Testimiseks gerly.kukk.001@ut.ee TEST UURING 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  487 Katrin Kukk kati.kukk@hotmail.com Söömiskäitumise ja emotsiooniregulatsiooni uuring 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  488 Katrin Kukk kati.kukk@hotmail.com test 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  489 Katrin Kukk kati.kukk@hotmail.com Üle- ja liigsöömishoogude seosed emotsioonide regulatsiooni ja impulsiivsusega meeste seas 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  491 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee EDUKO – laps1 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  492 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee EDUKO – laps2 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  493 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee EDUKO – põhikooliõpetaja indentiteet 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  495 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Idefics T2 lapsevanema küsimustik 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  496 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IDEFICS T2: koolid ja lasteaiad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  497 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IDEFICS T2: Tallinna kehalise kasvatuse õpetajad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  498 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IDEFICS T2: Tallinna liikumisõpetajad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  499 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IDEFICS T2: Tallinna õpetajad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  500 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IDEFICS T2: Tartu kehalise kasvatuse õpetajad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  501 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IDEFICS T2: Tartu liikumisõpetajad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  502 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IDEFICS T2: Tartu õpetajad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  503 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IdeficsTallinn 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  504 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IdeficsTartuKool 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  505 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IdeficsTartuLasteaed 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  506 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IdeficsÕpetaja 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  507 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee IE-Akadeemilise testi lühiversioon 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  508 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Isiksuse ja väärtuste longituuduuring 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  509 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Isiksuse ja väärtuste longituuduuring 2 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  510 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Isiksuse ja väärtuste longituuduuring 2 (kordusuuring aprill/mai 2011) 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  511 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Isiksuse ja väärtuste longituuduuring 2A 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  512 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Isiksuse ja väärtuste longituuduuring 3 (kordusuuring märtsis 2012) 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  513 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Isiksuse ja väärtuste longituuduuring. 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  514 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Kvant 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  515 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Kvantitatiivsed meetodid 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  516 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee MINA-1 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  517 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee MINA-2 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  518 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee MINA-2-ÕPETAJALE 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  519 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee PE-7.1 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  520 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee PE689.1-p 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  521 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Psühhomeetria praktikumi parandatud näidistest 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  522 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Psyhhomeetria_Praktikum_OKT2013 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  523 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee SuperUuring 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  524 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Tudeng 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  525 Kertu Saar kertusaar@gmail.com WM ja MMN 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  526 Kertu Saar kertusaar@gmail.com WM ja MMN katsejärgne 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  527 Kirsti Akkermann kirsti.akkermann@ut.ee Enese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  528 Kirsti Akkermann kirsti.akkermann@ut.ee Kehataju2015 katsejärgsed küsimustikud 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  529 Kirsti Akkermann kirsti.akkermann@ut.ee Söömiskäitumise ja emotsiooniregulatsiooni uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  530 Krista Peet peetkrista@gmail.com Enese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  531 Krista Peet peetkrista@gmail.com Kehataju2015 katsejärgsed küsimustikud 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  534 Kätlin Konstabel katlin@psych.ut.ee Tudeng 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  535 Laura Tennosaar laura.tennosaar@gmail.com Finantsjuhtide uuring 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  538 Liis Kask liis.kask@gmail.com Keelespetsiifiliste stiimulite töötlemine erinevatel keelegruppidel: EEG uuring / Обработка стимулов языковой специфики в разных языковых группах, ЭЭГ исследование 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  539 Liisalotte Elme lotteliisalotte@gmail.com Isiksusetest situatsioonitesti tegijatele 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  540 Liisi Kööts-Ausmees liisi.koots@ut.ee Elamustejanu ja riskeeriv käitumine Eesti langevarjurite valimil 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  543 Liisi Kööts-Ausmees liisi.koots@ut.ee PERH EE.PIP-NEO 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  544 Liisi Kööts-Ausmees liisi.koots@ut.ee RK kohtunikuks kandideerimine 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  545 ljubov bredihhina ljubov.bredihhina@gmail.com LÜHINÄDELIKE STEREOTÜÜBID 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  546 ljubov bredihhina ljubov.bredihhina@gmail.com LÜHINÄDELIKE STEREOTÜÜBID-EST 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  547 Ljudmilla Smuglina puddik@ut.ee Rahvusliku iseloomu uuring – EE1 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     ei saanud autoriga ühendust                    
  548 Ljudmilla Smuglina puddik@ut.ee Rahvusliku iseloomu uuring – EE2 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     ei saanud autoriga ühendust                    
  549 Ljudmilla Smuglina puddik@ut.ee Rahvusliku iseloomu uuring – RU1 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     ei saanud autoriga ühendust                    
  550 Ljudmilla Smuglina puddik@ut.ee Rahvusliku iseloomu uuring – RU2 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     ei saanud autoriga ühendust                    
  551 Ljudmilla Smuglina puddik@ut.ee Rahvusliku Iseloomu Uuring Est-1 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     ei saanud autoriga ühendust                    
  552 Ljudmilla Smuglina puddik@ut.ee Rahvusliku Iseloomu Uuring Rus-1 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     ei saanud autoriga ühendust                    
  553 Maie Talts Maie.Talts@eften.ee Elamustejanu ja riskeeriv käitumine Eesti langevarjurite valimil 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  554 Margus Niitsoo margus.niitsoo@ut.ee ÕIS tagasiside visualiseerimine 1             veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  555 Maria Tamm maria.tamm@ut.ee DG 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  556 Maria Tamm maria.tamm@ut.ee Peretreening 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  557 Maria Tamm maria.tamm@ut.ee Peretreening1 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  558 Maria Tamm maria.tamm@ut.ee PP 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  559 Maria Tamm maria.tamm@ut.ee R15 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  560 Maria Reile maria.reile@ut.ee Eesti keele tajukatse 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  561 Maria Reile maria.reile@ut.ee Eesti keele tajukatse 2 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
  562 Maria Jürimäe maria.jurimae@ut.ee KH 6petajad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  563 Maria Jürimäe maria.jurimae@ut.ee KH laste motivatsioon 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  564 Marii-Heleen Asula mhasula@gmail.com Saaremaa krooniliselt haigete laste vanemate toimetulekustrateegiad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  565 Marii-Heleen Asula mhasula@gmail.com Tervete laste vanemate toimetulekustrateegiate uurimine 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  566 Marii-Heleen Asula mhasula@gmail.com Vanemate toimetulekustrateegiate uurimine 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  567 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee DKT 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  568 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee Emotsioonide regulatsiooni uuring 2013 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  569 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee Enesesõbralikkuse uuring 2015 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  570 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee ERU 2013 katsejärgsed küsimustikud 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  571 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee ERU jätku-uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  572 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee Liikluskäitumine 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  573 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee MBCT 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  574 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee Meeletreeningu toimemehhanismid 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  576 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee OTSUSED JA AEG 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  577 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee Teadveloleku uuring 2016 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  578 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee Teadveloleku uuring sygis 2015 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  579 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee TLÜ 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  580 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee TMS adapteerimine 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  581 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee TMS adapteerimine kodus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  582 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee TMS adapteerimine seisund 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  583 Maris Raudlam maris.raudlam@gmail.com FOMO uuring 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  584 Maris Raudlam maris.raudlam@gmail.com Keelespetsiifiliste stiimulite töötlemine erinevatel keelegruppidel: EEG uuring / Обработка стимулов языковой специфики в разных языковых группах, ЭЭГ исследование 0             veebiküsitlus   html; csv                          
1 585 Maris Raudlam maris.raudlam@gmail.com Nutitelefoni kasutuse ja vaimse tervise seoste jätku-uuring 1 jah   https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/61332/Raudlam_Maris_magistritoo.pdf?sequence=1&isAllowed=y kvantitatiivne 2018, veebruar – aprill Tartu Ülikooli erinevate teaduskondade tudengid veebiküsitlus 2079 (189 x 11) html; csv Maris Raudlam Kättesaadav kokkuleppel   uuring FOMO skaala                
1 586 Maris Raudlam maris.raudlam@gmail.com Nutitelefoni kasutuse ja vaimse tervise seoste uuring 1 jah   https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/61332/Raudlam_Maris_magistritoo.pdf?sequence=1&isAllowed=y kvantitatiivne 2018, veebruar – aprill Tartu Ülikooli erinevate teaduskondade tudengid veebiküsitlus 26901 (427 x 63) html; csv Maris Raudlam Kättesaadav kokkuleppel   uuring E-SAPS18 EEK-2 FOMO skaala demograafilised andmed          
  587 Martin Kolnes kolnesm@gmail.com eksp2014 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  588 Martin Kolnes kolnesm@gmail.com Eksperimendi planeerimise alused 1 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  589 Martin Kolnes kolnesm@gmail.com Eksperimendi planeerimise alused 2 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  591 Monika Palu-Laeks mopalu1@hotmail.com Emotsionaalse sisuga negatiivsete korduvate mõtete mõju töömäluülesande sooritamisele 2017 (1) 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  592 Monika Palu-Laeks mopalu1@hotmail.com Emotsionaalse sisuga negatiivsete korduvate mõtete mõju töömäluülesande sooritamisele 2017 (2) 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  593 Monika Palu-Laeks mopalu1@hotmail.com Emotsionaalse sisuga negatiivsete korduvate mõtete mõju töömäluülesande sooritamisele 2017 (3) 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  594 Monika Schmidt monika.schmidt@ut.ee RK kohtunikuks kandideerimine 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  595 Nele Kuldkepp nele.kuldkepp@ut.ee eMMN2014 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       eksperimendimaterjalid                  
1 596 Nele Põldver nele.poldver@ut.ee Kuulmistaju uuring 1 jah Dihhootilise kuulamise meetodi adapteerimine ja rakendamine eesti keeleruumi (osa Norra-Eesti teaduskoostööprojektist “Keele- ja kuulmisinformatsiooni töötlus auditoorses ajukoores” 2014-2016) N/A kvantitatiivne 2014 aprill-mai Täisealised paremakäelised vabatahtlikud osalejad veebiküsitlus (lisainformatsioon käitumusliku kuulmiskatse juurde) 27*86 html; csv Nele Põldver, Kairi Kreegipuu N/A Anonümiseeritud kujul andmete kättesaadavus võiks olla võimalik. Hetkel laboris meil sellist avalikku platvormi ei ole. Küsides saab! uuring Kaemuses: Taustaküsimustik kuulmistaju katses (ID 518). Koosneb neljast osast: Üldinfo, Keeleoskus, Musikaalsus, Käelisuse küsimustik Kaemusest eraldi (laboris): dihhootilise kuulamise (DL) eksperiment konsonant-vokaal (CV) stiimulitega suunamata (non-forced, NF) ja suunatud tähelepanu (forced right ehk FR ja forced left ehk FL) tingimustes, 27 KI-d Kaemusest eraldi (laboris): kuulmislävede mõõtmine audiomeetriga Kaemusest eraldi (laboris): subjektiivse väsimustunde mõõtmine paber-pliiats küsimustikuga (Borg CR10 adapteeritud versioon)  Kaemusest eraldi (laboris): kriitilise vilkumise sageduse (CFF) läve mõõtmine        
  598 Nele Kuldkepp nele.kuldkepp@ut.ee soph057 TEST 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  599 Nele Kuldkepp nele.kuldkepp@ut.ee WM ja MMN 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  600 Nele Kuldkepp nele.kuldkepp@ut.ee WM ja MMN katsejärgne 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  603 Olev Must olev.must@ut.ee Akadeemiline puhkus 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest                    
  604 Olev Must olev.must@ut.ee Akadeemiline test 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  605 Olev Must olev.must@ut.ee Akadeemilise testi arendus 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  606 Olev Must olev.must@ut.ee Andmete piisavus 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  607 Olev Must olev.must@ut.ee Diagrammid,tabelid,kaardid. 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  608 Olev Must olev.must@ut.ee Eksam: 16. mai 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  609 Olev Must olev.must@ut.ee Epistemioloogilised ettekujutused 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  610 Olev Must olev.must@ut.ee Epistemioloogilised ettekujutused (kool) 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  611 Olev Must olev.must@ut.ee EURO1 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  612 Olev Must olev.must@ut.ee Euro2 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  613 Olev Must olev.must@ut.ee Haridustee uuring 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest                    
  614 Olev Must olev.must@ut.ee Infopäev (ruumiline mõtlemine) 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  615 Olev Must olev.must@ut.ee informeeritus 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  616 Olev Must olev.must@ut.ee inglise keel 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  617 Olev Must olev.must@ut.ee Kultuur ja gruppide vahelised erinevused 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest                    
  618 Olev Must olev.must@ut.ee Maatriksid 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  619 Olev Must olev.must@ut.ee Matemaatika 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  620 Olev Must olev.must@ut.ee Motivatsioon ja ülikoolis õppimine 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  621 Olev Must olev.must@ut.ee ruumiline mõtlemine 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  622 Olev Must olev.must@ut.ee Sisseastuja 2011 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  623 Olev Must olev.must@ut.ee Sisseastujate uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  624 Olev Must olev.must@ut.ee Sõnavara 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  625 Olev Must olev.must@ut.ee Teksti mõistmine 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  626 Olev Must olev.must@ut.ee Tunne iseennast: hoiakud 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest                    
  627 Olev Must olev.must@ut.ee Tunne iseennast: Üldküsimustik 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv     autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest                    
  628 Olev Must olev.must@ut.ee Uuring seminaritööks 2011 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  630 Rene Mõttus rene.mottus@ut.ee Infopäev (isiksuseomadused ja emotsioonid) 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  631 Rene Mõttus rene.mottus@ut.ee Infopäev Tallinnas 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  632 Rene Mõttus rene.mottus@ut.ee PERH EE.PIP-NEO 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  633 Rene Mõttus rene.mottus@ut.ee Piia Berting 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  634 Richard Naar richard1@ut.ee maitsev_toit2013 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  635 Sander Lillemäe slillema@ut.ee Impulsiivsus Parkinsoni tõvega patsientidel – kontrollgrupp 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  636 Sander Lillemäe slillema@ut.ee Käitumismustrite võrdlus 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  637 Sandra Vetik sandravetik@gmail.com Hasartmäng2016 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  638 Sandra Vetik sandravetik@gmail.com HM2016 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  639 Sandra Vetik sandravetik@gmail.com HM2016a 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  640 Sandra Vetik sandravetik@gmail.com HM2016b 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  641 Rael-Saskia Salakka raelsaskia@gmail.com Seminaritöö PADS Eesti 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  642 Silvia Tänav silviatanav@hotmail.com Impulsiivsus 60+ 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  643 Sirgid Saveli sigrid.saveli@gmail.com Õpetajate stressi tase ja selle põhjustajad 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  644 Svetlana Bolotova svetlanka.bolotova@gmail.com Survey of Svetlana 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  645 Tanel Mällo tanel.mallo@ut.ee Finantsjuhtide uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  646 Teili Toms teili.toms@ut.ee Teadveloleku katseeelne küsimustik 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  647 Teili Toms teili.toms@ut.ee Teadveloleku katseküsimustik 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  649 Teri Talpsep ttalpsep@gmail.com Enesesõbralikkuse uuring 2015 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  650 Teri Talpsep ttalpsep@gmail.com ERU jätku-uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  653 Test Kasutaja balduran@hot.ee TEST UURING 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  654 tiia tulviste tiia.tulviste@ut.ee Cокращеннaя формa опросника развития коммуникации МакАртура 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  655 tiia tulviste tiia.tulviste@ut.ee ECDI-II Sõeltest 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  656 tiia tulviste tiia.tulviste@ut.ee ECDI-II Sõnad ja Laused 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  658 tiia tulviste tiia.tulviste@ut.ee MacArthuri suhtlemise arengu testi lühiversioon 2 kuni 3aastastele lastele 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  660 Tiina-Liina Märtsoo tiina.liina@koosparemaks.ee Õpetajate hinnangud kiusamisele 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  661 Tiit Mogom tiit@ut.ee tiit_proov 1             NA   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  662 Toivo Aavik toivo.aavik@ut.ee enese-esitlus2013 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  663 Toivo Aavik toivo.aavik@ut.ee Enese-esitluse loeng 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  664 Toivo Aavik toivo.aavik@ut.ee KH 6petajad 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  665 Toivo Aavik toivo.aavik@ut.ee Kohtumine ideaalpartneriga 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  666 Toivo Aavik toivo.aavik@ut.ee SDI 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  667 Toivo Aavik toivo.aavik@ut.ee Väärtused 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  668 Toomas Treikelder traikilla@gmail.com Šokolaadimotoorika 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  669 Triin Alliksoo triin.alliksoo@gmail.com Sõnade pilootuuring 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv       ei ole uuring/muu                  
  670 Triinu Nõmme triinun6mme@gmail.com Isiksuseomadused ja hinnangud kujutavale kunstile 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  671 Uku Vainik ukuvainik@gmail.com Andmetöötluse kontrolltöö 15.12.13 1             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
1 45 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Isiksuse ja söömisharjumuste uuring 1 jah Isiksuse ja söömisharjumuste uuring https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.03.004 kvantitatiivne 2013 sügis / 2014 kevad kõik huvilised veebiküsitlus ca 700 * ca 500 html; csv Uku Vainik kokkuleppel   uuring Toitumine ja elustiil SHS kõigile Emotsionaalse söömise küsimustik PFS Isiksus (S5) BIS/BAS DERS    
  673 Uku Vainik ukuvainik@gmail.com kastiafekt 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  674 Uku Vainik ukuvainik@gmail.com Stiimulite hindamine 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  675 Uku Vainik ukuvainik@gmail.com Šokolaadimotoorika 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  676 Uku Vainik ukuvainik@gmail.com Teadveloleku katseeelne küsimustik 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  677 Uku Vainik ukuvainik@gmail.com Teadveloleku katseküsimustik 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  678 Uku Vainik ukuvainik@gmail.com Toidueelistuste ja isiksuse uuring 2015 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
  679 Uku Vainik ukuvainik@gmail.com TRU 2014 katsejärgsed küsimustikud 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  681 urve kaur urvek@hotmail.com Mina ja mu töö 1       kvantitatiivne     veebiküsitlus   html; csv                          
1 56 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee UK2012 1 jah Ajateenijate uuring http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/31739/kaur_urve.pdf kvantitatiivne sügis 2012 / kevad 2013 ajateenijad veebiküsitlus 388 * ca 200 html; csv Urve Kaur kokkuleppel   uuring Üldküsimustik- ATD Hoiak AT Isiksuse lühiküsimustik (NCS) MFI20 PSSt WHO5 EEK-2 WEBO-E LLL
  8 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Üliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  9 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Üliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 kolmas osa 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  10 Liina Adov Liina.Adov@ut.ee Üliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 teine osa 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  12 Diva Eensoo diva.eensoo@ut.ee Noored2013 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  13 Diva Eensoo diva.eensoo@ut.ee TerVE VIGA 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  42 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Isiksus ja afektivajadus 2010 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  43 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Isiksus ja emotsioonid 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  44 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Isiksus, afekt ja EEG 2009 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  50 Andero Uusberg andero.uusberg@ut.ee Noored ja alkohol 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  59 Anneliis Olt liisuke4@gmail.com ECDI-III 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  60 Anneliis Olt liisuke4@gmail.com MacArthuri suhtlemise arengu testi lühiversioon 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  61 Anneliis Olt liisuke4@gmail.com MacArthuri suhtlemise arengu testi lühiversioon 2 kuni 3aastastele lastele 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  62 Anneliis Olt liisuke4@gmail.com Varase kasvukeskkonna toetav roll lapse kõneoskuste arengus: Võimalus kahandada lõhet hilisemates akadeemilistes saavutustes 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  69 Anni Tamm anni.tamm@ut.ee Varase kasvukeskkonna toetav roll lapse kõneoskuste arengus: Võimalus kahandada lõhet hilisemates akadeemilistes saavutustes 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  75 Anu Realo anu.realo@ut.ee GV Isiksus Mina 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  76 Anu Realo anu.realo@ut.ee GV Isiksus Tema 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  98 Astra Schults astra.schults@ut.ee Koolipsühholoogide uuring 2018 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  108 Astra Schults astra.schults@ut.ee Varase kasvukeskkonna toetav roll lapse kõneoskuste arengus: Võimalus kahandada lõhet hilisemates akadeemilistes saavutustes 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  110 Ats Kaivapalu A.Kaivapalu@gmail.com Kuulmistaju uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  113 Deniss Kovaljov kovaljov.deniss@gmail.com PREM2017 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  127 Edgar Tasane edgartasane@live.de Värvimälu uuring 2016. Farbgedächnis Studie 2016. 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  133 Elisabeth Emily Rosenberg elisabethemily.rosenberg@gmail.com Teadvelolek ja eksamiärevus 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  246 Gerli Silm silmgerli@gmail.com Üliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  283 Hedvig Sultson hedvig.sultson@hotmail.com Söömiskäitumise ja emotsiooniregulatsiooni uuring 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  301 Helena Hanso helena.hanso@hotmail.com Meeletreeningu toimemehhanismid 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  312 Juta Jaani juta.jaani@ut.ee MINA-1 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  313 Juta Jaani juta.jaani@ut.ee MINA-2 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  314 Juta Jaani juta.jaani@ut.ee MINA-2-ÕPETAJALE 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  316 Kadi Tulver kaditulver@gmail.com Afektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  330 Kaileen Mägi kaileen.magi@err.ee Õnn ja isiksus 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  353 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Tunne iseennast 2012K: 1 moodul 0             veebiküsitlus   html; csv       õpetamismaterjalid                  
  354 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Tähelepanu psühhofüsioloogiliste mehhanismide seotus nälja- ja küllastumustundega 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  356 Kairi Kreegipuu kairi.kreegipuu@ut.ee Väsimus 2009 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  360 Karin Täht karin.taht@ut.ee [2016] Facebooki kasutamise uuring 0             veebiküsitlus   html; csv       uuring                  
  415 Karin Täht karin.taht@ut.ee MBCT 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  432 Karin Täht karin.taht@ut.ee Teadveloleku uuring 2016 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  490 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Akadeemiline test 2013 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  494 Kenn Konstabel kenn.konstabel@ut.ee Finantsjuhtide uuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  532 Kristjan Lehtla lehtlabro@hot.ee Isiksuse ja väärtuste longituuduuring 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  533 Kristjan Lehtla lehtlabro@hot.ee Isiksuse ja väärtuste longituuduuring. 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  536 Liis Luik liis.luik@gmail.com DKT 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  537 Liis Luik liis.luik@gmail.com TMS adapteerimine 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  541 Liisi Kööts-Ausmees liisi.koots@ut.ee GV Isiksus Mina 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  542 Liisi Kööts-Ausmees liisi.koots@ut.ee GV Isiksus Tema 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  575 Marika Paaver marika.paaver@kliinikum.ee Noored2013 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  590 Merle Havik merleha@ut.ee dehydra 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  597 Nele Kuldkepp nele.kuldkepp@ut.ee Primus2012 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  601 Nelli Anderson andersonnelli7@gmail.com EN_2012 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  602 Oleg Tjutrjumov otjutrjumov@yahoo.com Cокращеннaя формa опросника развития коммуникации МакАртура 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  648 Teri Talpsep ttalpsep@gmail.com DKT 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  651 Teri Talpsep ttalpsep@gmail.com Teadveloleku uuring sygis 2015 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  652 Teri Talpsep ttalpsep@gmail.com TLÜ 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  657 tiia tulviste tiia.tulviste@ut.ee ECDI-III 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  659 tiia tulviste tiia.tulviste@ut.ee Varase kasvukeskkonna toetav roll lapse kõneoskuste arengus: Võimalus kahandada lõhet hilisemates akadeemilistes saavutustes 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  680 Uku Vainik ukuvainik@gmail.com Tähelepanu psühhofüsioloogiliste mehhanismide seotus nälja- ja küllastumustundega 0             veebiküsitlus   html; csv                          
  683 Vivian Aun vivian.aun@gmail.com DKT 0             veebiküsitlus   html; csv