Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Andmestikud 1975-1993

Allpool loetletud andmed on põhiliselt üle toodud Eesti Raadio Arvutuskeskusest ja kasutatavad SPSSi andmefaili formaadis. Andmete saamiseks palun kontakteeruda socarch@psych.ut.ee

 

Nr.

Aasta

Resp. arv

Tunn. arv

Massiivi(ankeedi)nimi

Kirjeldus

1

1975

301

92

NOORSOO UURIMINE TALLINNAS

18-24 aastaste noorte arusaamad tööst, ühiskonnast ja vabast ajast. Noorte väärtused ja tõekspidamised, vaba aja veetmise harjumused, rahulolu eluga.

2

1975

292

146

TEIE ARVAMUS 75

Rahulolu töökoha, töötingimuste, töö iseloomu ja sissetulekutega. Elukondlike vajaduste rahuldamine. Puhkamisvõimalused, vaba aja veetmine. Osalemine ühiskondlikus töös.

3

1975

787

339

KESKKOOLIÕPILASTE VABA AEG

Läbilõige keskkooliõpilaste vaba aja veetmise võimalustest. Suhtlemine eakaaslaste ja vanematega, osavõtt kultuuriüritustest ning tegelemine erinevate hobide, spordi ja teiste vaba aja veetmise viisidega.

4

1976

147

324

INSENER, TÖÖ, KVALITEET

Eksperthinnangud ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi ettevõtete juhtiva kaadri ja insener-tehniliste töötajate tööga seotud probleemide kohta. Töö ja toodangu kvaliteet ning juhtiva kaadri ja inseneritöö organisatsioonilised küsimused.

5

1977

2358

313

TEIE JA RAAMAT

Raamatu osa inimese elus. Kui tihti ja milliseid raamatuid loetakse. Kust hangitakse kirjandust. Millistes keeltes loetakse. Kui kättesaadavad on raamatukogud. Ettepanekud raamatukogude töö parandamiseks.

6

1977

927

617

VABA AEG

Ööpäevane ajajaotus suveperioodil. Eestlaste vaba aja veetmise võimalused ja harjumused, olulised probleemid Igapäevased tegevused.

7

1977

1481

158

VABA AEG JA LUGEMINE 1977

Erinevate rahvastikugruppide ööpäevane ajajaotus, milliseid ajalehti, ajakirju ning raamatuid loetakse ja kui tihti. Milliseid raadio- ja telesaateid kuulatakse ja kui tihti võetakse osa kultuuriüritustest ning tegeldakse spordi või teiste vaba aja veetmise võimalustega.

8

1977

644

519

LOENGUST EKSAMINI

Õppeprotsessi erinevad aspektid Eesti Põllumajanduslikus Akadeemias. Üliõpilaste rahulolu õppetöö korraldusega. Õpikute kasutamine ja konspekteerimine. Eksamisessiooni läbimine. Ettekujutus tulevasest elukutsest.

9

1977-78

616

486

SIRP JA VASAR

Kesk-ja kõrgharidusega eestlaste hulgas läbi viidud uurimus lugejate arvamustest ja ootustest kultuurilehe S&V suhtes. Milliseid massikommunikatsioonivahendeid jälgitakse, millised on inimeste huvialad.

10

1978

433

232

MAAELU ’78

Viljandi rajooni elanike töö- ja elutingimused, nende seos elanike soovide ja vajadustega. Maaelanike hoiakud töö suhtes, vaba aja veetmise võimalused.

11

1979

934

1023

AJALEHT JA ELU’ 1979

Lõuna – ja Kesk – Eesti täiskasvanud rahvastiku hulgas läbi viidud uurimus rajoonilehtede osast muu kirjasõna hulgas. Huvid, orientatsioonid, elutingimused.

12

1979

1017

564

INFO 1979

Kust hangitakse infot elusündmuste kohta, milliseid raadio- ja telesaateid vaadatakse ja kuulatakse ning millistest probleemidest omatakse infot ja mille vastu tuntakse huvi.

13

1979

1874

518

PINGIST-PINKI’ 79

Akadeemik H. Liimetsa koolkonna poolt läbiviidud õpilaste elulaadi esimene üle-eestiline uuring.

14

1979

1012

330

ÕPILASE KUTSEVALIK

Kooliõpilaste dilemmad elukutsevalikul. Ettekujutused enda tulevikust ja võimalikust omandatavast ametist.

15

1981

1280

1034

AJALEHT JA ELU’ 1981

Tartu. Pärnu. Kohtla-Järve, Narva, Harju täiskasvanud rahvastiku hulgas läbi viidud uurimus rajoonilehtede osast muu kirjasõna hulgas. Huvid, orientatsioonid, elutingimused.

16

1981

995

367

KOOLINOOR

Noorte väärtusorientatsioonid ja tulevikuvisioonid. Vaba aja veetmise stiilid. Hoiakud kooli ja teiste kooliõpilaste suhtes. Lemmiksaated Eesti TV-s ja Raadios. Ettekujutused ühiskondlikust elust.

17

1981

363

134

KOOLINOORTE VABA AEG 1981

Koolinoorte vaba aja kasutamine. Noorte huvialad ja orientatsioonid. Lemmikkirjandus, -tele ja -raadiosaated. Vaba aja veetmise eelistused.

18

1981

590

500

INFOTEENINDUS ENSV PÕLLUMAJANDUSES

Eksperthinnangud erialase info kättesaadavusele. Erinevate infoallikate ja kanalite kättesaadavus ja kasutatamine. Rahulolu informatsiooniga. Informatsiooni kasutamine igapäevatöös. Majandisisene informatsiooni liikumine. Osalemine infosüsteemides.

19

1981

1110

384

LINLASTE ELULAAD

Linlaste elulaadi uurimus. Suhted töökaaslastega ja erinevad vaba aja veetmise vormid. Osalemine ühiskondlik-poliitilises elus. Perekondade materiaalne kindlustatus ja sissetulekud.

20

1981

1449

265

LINNAPROBLEEMID

Linlaste elulaad, sellega seonduvad probleemid. Töö seos haridustasemega. Vaba aja veetmisstiilid. Perekondade sissetulekud ja elatustase. Linnade rahvusstruktuur.

21

1982

1001

265

LINNAPROBLEEME, RAKVERE

Linlaste elutingimused, sotsiaal-professionaalsed ja sotsiaalsed grupid, haridusstruktuur. Töökohad, karjäärivõimalused. Erinevad vaba aja veetmise võimalused. Elatustase, tulevikuplaanid.

22

1983

720

255

MIS ON? MIDA TEHA ?

Eesti NSV põllumajandusettevõtete tippjuhtide ja peaspetsialistide hulgas läbi viidud uurimus eesmärgiga saada eksperthinnang Eesti põllumajanduse tööjõuga varustatusest.

23

1984

803

503

MEIE TÖÖ JA ELU PROBLEEME

Kingissepa rajoonis (Saaremaa) läbi viidud uurimuse aineks on inimeste rahulolu töö- ja palga- ning olmetingimustega. Hinnangud põllumajandusettevõttele. Maainimeste elustiil, vaba aja veetmise võimalused.

24

1984

2033

1035

TEIE PERE MAJAPIDAMINE 84

Elanike hõivatus ja suhtumine töösse kodustes majapidamistes. Isiklik majapidamine, individuaalehitus, individuaalteenindus. Elutingimused, elatustase. Toitumisharjumused, kodune tööjaotus. Tarbeesemete hankimise viisid. Perede vanuseline struktuur

25

1984

829

478

PINGIST-PINKI’ 84

Akadeemik H. Liimetsa koolkonna poolt läbiviidud õpilaste elulaadi kordusuuring.

26

1984

1097

1250

RAAMAT JA LUGEJA’ 84

Tallinna eestlaste raamatute ostmine ja lugemine ning soovid kirjastustele. Raamatute ja teiste teabekanalite, eriti ajakirjade vahekord lugejate huvide ja vajaduste rahuldamisel. Huvid, orientatsioonid, elutingimused, elulaad.

27

1984

995

298

RAHVA HÄÄL 1984

Ajakirjanduse arvamusuurimus, mis keskendub populaarsele üle-eestilisele päevalehele “Rahva Hääl”. Annab ülevaate sellest, kui tihti loetakse teisi lehti ja ajakirju ning vaadatakse kuulatakse raadiot-televiisorit. Lähema vaatluse all on suhtumine “RH”-s käsitletud teemaderingi.

28

1984

679

539

TEIE JA TEIE LAPS (1)

Aktuaalsed probleemid erinevatest põlvkondadest linnaelanike jaoks. Hinnangud nii linnakodaniku kui ka lapsevanema seisukohalt. Eraldi vaadeldakse linna-, elurajooni ja korteritingimusi, perekonda, tööd ja vaba aega. Keskaste viimases, 8 klassis käiva lapse probleemid ja suhted vanematega.

29

1984

519

70

SAARLASED

Mandrile õppimasiirdunud Eesti saarte elanike sidemed kodukandiga ning nende kavatsused seoses sinna tagasipöördumisega. Uuritud on õppurite tulevikukavatsusi ja nende vanemate ja kodukoha mõju eriala valikule.

30

1984

871

1086

TEIE JA KIRJANDUSAASTA 1984

Uurimus 1984 aastal ilminud raamatute kohta. Millised raamatud jõudsid lugejate kätte ja mida nendest arvati, milliste autorite teosed pakkusid suuremat, millised vähemat huvi.

31

1985

500

1297

TEIE JA KIRJANDUSAASTA 1985

Uurimus 1985 aastal ilminud raamatute kohta. Millised raamatud jõudsid lugejate kätte ja mida nendest arvati, milliste autorite teosed pakkusid suuremat, millised vähemat huvi.

32

1985

191

435

MINA, JUHT (EESTL.)

Juhtivtöötajate töö- ja eluprobleemid. Juhtide töökeskkond ja juhi tööd mõjutavad tegurid. Vaba aja veetmise harjumused ja elatustase. Suhted teiste inimestega.

33

1985

81

460

MINA, JUHT (VENEL.)

Venekeelsete juhtivtöötajate töö- ja eluprobleemid. Juhtide töökeskkond ja juhi tööd mõjutavad tegurid. Vaba aja veetmise harjumused ja elatustase. Suhted teiste inimestega.

34

1985

1069

322

TELEVISIOON,RAADIO JA MINA 1985 (lasteankeet)

Laste suhe raadio ja televisiooniga. TV ja raadio osa laste vaba aja veetmise võimaluste hulgas. Laste lemmiksaated ja laste hoiakud nende suhtes.

35

1985

577

666

AVALIK ARVAMUS (VENE)

Informatsiooni kättesaadavus venekeelse elanikkonna hulgas, milliseid massiteabevahendeid jälgiti. Rahulolu eluga nõukogude Eestis ja arvamused ühiskonna probleemide kohta.

36

1986

1437

392

AVALIK ARVAMUS 1986

Massikommunikatsiooniuurimus, mis käsitles informatsiooni kättesaadavust eestikeelse elanikkonna hulgas, analüüsides, milliseid massiteabevahendeid jälgiti, samuti millistest raadio ja televisiooni saadetest ning ajalehtedest ja ajakirjadest hankisid inimesed informatsiooni. Samuti uuriti inimeste rahulolu eluga nõukogude Eestis ja tollaseid ühiskonna probleeme.

37

1986

465

55

TSERNOBÕLI KATASTROOF

Infoallikad, kust saadi teavet Tsernobõli katastroofi kohta. Info adekvaatsus. Tõnis Aviksoni artikkel ^Tsernobõl juuli 1986^.

38

1986

1470

384

KINO &FILM

Kinolevi ja filmihuvi uurimus. Millise sisuga filmid on populaarsed ja millised ei meeldinud. Kust hangitakse infot uute filmide kohta. Millisel kohal on kino teiste ajaveetmisvõimaluste kõrval.

39

1986

319

163

KOOLIEELIK & MASSIKOMMUN.

Kuidas 5-7 aastane kodune laps vaatab telerit, kuulab raadiot ja loeb (kui loeb) raamatut. Massikommunikatsiooni kättesaadavus ja mõju väikelapsele.

40

1986

270

559

MINA OLEN ARST

Arstide seas läbi viidud uurimus käsitleb suhteid teiste arstide ja patsientidega ning arstide hoiakuid haiguste ja nende ravi suhtes. Arstide vaba aja veetmise võimalused ja harjumused ning elustiilid.

41

1986

1887

609

PINGIST-PINKI’ 86

Akadeemik H. Liimetsa koolkonna poolt läbiviidud õpilaste elulaadi kordusuuring.

42

1986

725

1176

TEIE JA KIRJANDUSAASTA

Uurimus 1986 aastal ilminud raamatute kohta. Millised raamatud jõudsid lugejate kätte ja mida nendest arvati, milliste autorite teosed pakkusid suuremat, millised vähemat huvi ning millised olid kontaktid raamatukogudega.

43

1987

1295

647

KAS LOETE AJAKIRJU’ 87

Eesti täiskasvanud rahvastiku hulgas läbi viidud kahe ajakirja lugemuse uurimus. Hinnangud erinevatest ajakirjadest. Huvid, orientatsioonid, elustiilid, elulaad.

44

1987

990

1384

KULTUUR,RAADIO,

TELEVISIOON JA MEIE 1987

Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kultuurisaadete ning laiemalt kultuuri koht inimeste elus. Inimeste kultuurihuvid perestroika aegses Eestis. Raadiokuulajate ja televaatajate ootused kultuurisaadete kohta.

45

1987

795

330

MUUSIKAVALIJAD

Noorte muusikamaitse. Lemmiklauljad, -ansamblid, -heliloojad. Muusikakuulamisharjumused. Milliseid muusikasaateid eelistatakse. Millisel põhjusel kuulatakse muusikat, millist audio-videotehnikat omatakse. Muud vaba aja veetmise võimalused.

46

1987

492

818

NAINE TÖÖL JA PEREKONNAS

Eesti erinevates rajoonides läbi viidud uuring käsitleb nõukogudeaegseid elu-, töö, olme, ja puhkuse tingimusi, suhteid teiste inimestega, probleeme ja raskusi.

47

1987

1065

930

TELEVISIOON,RAADIO JA MINA 1987

Noorsoouuurimus, mis käsitleb noorte suhteid kodu, kooli ja sõpradega. Noorte lemmikharrastused, vaba aja veetmine. Kuidas, millal ja mispärast kuulatakse raadiot või vaadatakse telerit; mis nähtust-kuuldust meeldis, mis mitte.

48

1987

402

523

ÜLIÕPILANE JA RAAMAT’ 87

Tallinnas TPI Teaduslikus Raamatukogus läbi viidud üliõpilaste lugemishuvi uurimus. Tudengite suhtumine erinevatesse ilukirjanduszhanritesse. Lemmikirjanikud ja -raamatud. Kui tihti loetakse. Üliõpilaste kultuurihuvid. Konkreetne ilukirjandusliku teksti vastuvõtt.

49

1987

664

142

MINA JA MALEV

Eesti Õpilasmalev kui keskkooliõpilaste suvine elustiil. Malevasse tuleku põhjused. Malev kui lõbus töötamisvõimalus, kus saab head palka ja võib leida uusi sõpru ja tutvuda tõelise maatööga ning kuulda ja näha uut ja huvitavat.

50

1988

221

197

EKSPERTHINNANG PERESTROIKALE

Tootmisjuhtide nägemus ühiskonna- ja majanduselus toimuvatest muutustest perestroika käigus. Majanduslikud ümberkorraldused. Üleminekuraskused plaanimajanduselt turumajandusele. Ettevõtete iseseisvuse ja vastutuse suurenemine. Majandusettevõtete üleminek liidulisest alluvusest kohalikku.

51

1988

207

269

TÖÖ JA TÖÖKAASLASED

Töökoha soolise koosseisu mõju töö tegemisele. Psühholoogiline atmosfäär töökohtadel. Töötajate hinnangud tööle ja töökaaslastele.

52

1988

946

262

MINA JA MINU RAJOON

Eesti erinevates maapiirkondades asetleidvad sotsiaalsed protsessid. Elanike hinnangud kodurajoonile. Kultuurielu maakohtades. Ühiskondlikud ja majandusprobleemid. Rajoonide juhtimine.

53

1988

1167

447

AVALIK ARVAMUS 88

Eestlaste hinnangud kolmandal perestroikaastal asetleidvatele sotsiaal-poliitilistele muudatustele. Info kättesaadavus massikommunikatsioonivahenditest. Hinnangud Virumaale fosforiidikaevanduse rajamise plaanidele ja Eesti keskkonnaseisundile tervikuna

54

1988

368

1070

AJAKIRJANIK, AJAKIRJANDUS, AEG

Ajakirjanike hulgas läbi viidud uurimus käsitleb ajakirjanike suhtumist oma töösse. Ajakirjanike töö- ja elutingimused, sissetulekud ja vaba aja veetmise võimalused. Ajakirjanduse roll ühiskonnas. Eesti ajakirjanduse professionaalsus. Ajakirjandus kui Eestis toimuvate muutuste peegeldaja. Hinnang oma ajakirjanduslikule tegevusele.

55

1988

303

118

IME PANEEL JUHTIDELE

Juhtide hulgas läbi viidud uurimus erinevate juhtimisstiilide ja organisatsiooni arendamise küsimuste kohta. Organisatsioonisisene ja -väline suhtlemine eesti ettevõtetes. Töö ja palgatingimused, organisatsiooni struktuuriüksuste kaadripotentsiaal.

56

1988

230

508

JUHT, MAJANDUS, TULEMUSED 1988

Juhtimine ja innovaatika ENSV põllumajandusettevõtetes. Maainimeste mõttelaad ja suhtumised maaelusse, juhtimisküsimustesse, pereproblemaatikasse, üldinimlikesse probleemidesse.

57

1988

549

374

MINA JA MEIE MUUTUVAS MAAELUS

Hinnangud Eesti põllumajanduse olukorrale ja arenguteedele. Inimeste ootused uuenduste suhtes. Maainimeste elustiil. Majanditöö probleemid, abimajapidamine, vaba aja veetmise võimalused.

58

1988

1342

321

MUUSIKA 1988

Noorsoouurimus, mis käsitleb muusika kohta noorte huvialade hulgas. Noorte hoiakud klassikalise muusika, jazzi, rocki ja levimuusika suhtes. Rahulolu muusikasaadete ja -valikuga. Raadio- ja telesaadete vaadatavus ja kuulatavus. Kust hangitakse infot lemmikmuusika kohta.

59

1988

1614

579

TALLINN 1988

Tallinna linna elukeskkonna seisundiga seonduvad probleemid ja arenguvõimalused. Migratsioon Tallinnas. Töötingimused ja ametikoha sõltuvus haridustasemest. Perekonnaplaneerimise probleemid, tervishoiu küsimused ja elamistingimused.

60

1988

888

145

TEIE ARVAMUS 1988

Eesti täiskasvanud rahvastiku arvamused muutuste kohta ühiskonna elus. Info kättesaadavus, erinevate teabekanalite kasutamine, suhtumine aktuaalsetesse probleemidesse.

61

1988

942

230

RAHVA HÄÄL 1988

Eestikeelse lugejaskonna arvamused perestroikaaegsest ajakirjandusest. Põhjalikumalt on uuritud suhtumist üle-eestilisse päevalehte “Rahva Hääl”. Käsitletakse ka perestroikaga seonduvaid poliitikaelu muutusi.

62

1988

1149

341

AVALIK ARVAMUS 1988

Perestroikaaegsed hoiakud poliitika ja majanduse kohta eestikeelse elanikkonna hulgas. Ajakirjanduse osa sõnavabaduse tagamises. Milliseid telekanaleid jälgitakse. Suhtumine inimeste majanduslikku kihistumisse. Rahvaride ja Interliikumise vastasseis. Kontaktid erinevate infokanalitega.

63

1989

924

147

AVALIK ARVAMUS 1989

1989 aasta aprillis läbi viidud arvamusküsitlus Eestimaa poliitilise elu hetkeseisust üleminekuajal. Suhtumine erinevatesse poliitilistesse jõududesse ja probleemidesse, ettekujutused Eesti tulevikutrendidest. Kontaktid erinevate infokanalitega.

64

1989

1465

426

KOOLIEELIK 1989

5-6 aastaste laste hulgas läbi viidud uurimus käsitleb, kuidas mudilased vaatavad telesaateid, kuulavad raadiot ja loevad raamatuid ja mida nad neist arvavad. Millal eelistavad koolieelikud joonistamist mängimisele, sportimist lugemisele, milline on lapse päev üldse.

65

1989

561

200

PEREKOND JA KODU

Uurimus raadiokuulajate arvamustest Eesti Raadio kauaaegse laupäevahommikuse populaarse saate “Perekond ja Kodu” kohta. Samuti küsiti, milliseid peresaateid veel Eesti Raadiost kuulatakse ning uuriti perekonna ja koduga seotud probleeme .

66

1989

969

521

TEIE ARVAMUS’ 89

Eesti täiskasvanud rahvastiku arvamused möödunud 1988 aasta Eesti ühiskondliku elu arengu kohta. Inimeste suhtumine muutustesse ja arengutesse sotsiaal-, majandus-, haridus- ja poliitikasfääris. Inimeste ootused Eesti iseseisvumise suhtes. Kontaktid erinevate infokanalitega.

67

1989

851

600

ÕIGUSRIIK I

Ühiskonnaelupoliitiline ja sotsiaal-majanduslik areng. Perestroikaaegsed esimesed sammud õigusriigi suunas. Poliitilised eelistused ja pakilisemad majanduslikud probleemid. Suhtumine sõjaväeteenistusse Nõukogude Armees.

68

1990

1426

361

EESTI ELU (MAINOR)

Eestimaa elanike igapäevaelu, nende arvamused, suhtumised ja rahulolu töö, perekonnaelu ja vaba ajaga. Huvialad, elutingimused.

69

1990

263

678

ELUSTIIL (VENE)

Venekeelse elanikkonna hulga läbi viidud uurimus käsitleb uute elamurajoonide elanike sotsiaalseid, majanduslikke olme- ja töalaseid probleeme. Elanikkonna vaba aja veetmise harjumused.

70

1990

912

281

INFOKANALID 1990

Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kuulajate ja vaatajate arvamused nii saadete sisu kui ka ülesehituse kohta. Milliseid infokanaleid ja millal ja kui palju jälgitakse. Millised on olulisemad saated, millist infot vajatakse.

71

1990

912

173

MAJANDUSJUHT I

Majandusjuhtide hulgas läbi viidud uurimus. Juhtide nägemused nii oma ettevõtte kui ka Eesti majanduse arengutrendidest ja Eesti sotsiaal-poliitilisest arengust üldisemalt. Eesti ettevõtete hetkeseis. Erinevad juhtimisstiilid.

72

1990

864

184

MAJANDUSJUHT 2

Juhtide hinnang aktuaalsetele poliitilistele ja majanduslikele probleemidele. Juhtide legaalsed sissetulekud ja sotsiaalne positsioon. Hoiakud turumajanduse ja erastamise suhtes.

73

1990

1753

609

PINGIST-PINKI’ 90

Akadeemik H. Liimetsa koolkonna poolt läbiviidud õpilaste elulaadi kordusuuring.

74

1990

915

244

RAHVA HÄÄL 1990

Arvamused populaarsetest üle-eestilistest lehtedest “Rahva Hääl”, “Päevaleht”, “Maaleht” ja “Õhtuleht”. Ülevaade sellest, kui tihti loetakse ajalehti ja ajakirju ning vaadatakse kuulatakse raadiot-televiisorit. Lähema vaatluse all on Eesti ajakirjanduses käsitletud teemade aktuaalsus.

75

1990

610

199

TEIE ARVAMUS VENE

Venekeelse elanikkonna hinnangud mõningatele üleminekuaja aktuaalsetele küsimustele, hoiakud ja meelestatus. Venekeelse elanikkonna sotsiaalne keskkond, nende tulevikuvisioonid ja suhted eestlastega.

76

1990

1140

49

TERE TELESÕBER 1990

Hoiakud Eesti TV lastesaadete kohta. Populaarsemad lastesaated ja nende vaadatavus. Muud õhtuse vaba aja veetmise võimalused.

77

1990

833

290

ÕIGUSRIIK II

Eesti poliitilise ja sotsiaal-majandusliku arenguga seonduvad küsimused. Tallinnlaste hulgas läbi viidud uurimus käsitleb kodanikuvabadustest kinnipidamist,suhtumist poliitikasse ja religiooni. Identiteet: dilemma Eesti versus NSVL. Suhtumine presidendivalimistesse, tööpuudus ja ajakirjandusvabadus Eestis.

78

1991

764

153

MAJANDUSJUHT 3

Majandusjuhtide küsitlus käsitleb suhtumist majandusse ja ettevõtluse arengusse kroonieelses Eestis. Hoiakud erastamise, varade tagastamise ja Eesti sotsiaal-poliitilise arengu suhtes. Eesti ettevõtete seisund ja arengusuunad.

79

1991

513

203

PENSIONÄRID 1991

Eesti TV saatesarja “Prillitoos” vaatajate arvamused telesaate kohta. Saates käsitletud teemaderingi aktuaalsus pensionäride hulgas. Pensionäride elustiil 90-te alguse Eestis.

80

1991

371

365

RAADIO JA TELEUURIMUS 1991

Meediauuring käsitleb Eesti Raadio ja Eesti TV laupäeva ja pühapäeva hommikuprogrammi, “Peresaate” ja “Teleteatri” kuulatavust, vaadatavust ning arusaadavust.

81

1991

877

479

TEIE ARVAMUS 1991

Raadio ja-teleuuring saadete sisust ja saatekava ülesehitusest. Erinevate kanalite jälgitavus. Kuidas erinevad kanalid kajastavad aktuaalseid sündmusi. Millistel eesmärkidel pöördutakse ühe või teise infokanali poole. Suhtumine üleminekuaja eesti aktuaalsetesse küsimustesse.

82

1991

484

539

TEIE JA TEIE LAPS (2)

Erinevatest põlvkondadest (lapsed ja vanemad) tallinnlaste ettekujutused optimaalsetest elutingimustest ja aktuaalsematest probleemidest. Linna-, elurajooni- ja korteritingimused, perekond, töö ja vaba aeg. Põhjalikumalt uuriti 9 klassis käivaid lapsi, kellel seisis ees esimene tõsine valik edasise haridustee jätkamisel.

83

1992

843

505

KULTUUR’ 92

Eeesti Raadio ja Eesti Televisiooni kultuurisaadete kuulatavus ja vaadatavus ning hinnangud nendele. Kuulajate-vaatajate hinnangud erinevatele kultuuri- ja ajaviitesaadetele. Inimeste kultuuriorientatsioonid.

84

1992

256

205

UUSETTEVÕTJA EESTIS

Uusettevõtjate seisukord. Mehhanismid, mille abil on võimalik segastes ja rasketes majandusoludes hästi hakkama saada. Erinevad ettevõtlusvormid. Firmade tekkimine. Sissetulekud, käive, investeerimisstrateegiad, personaliprobleemid. Eesti sotsiaal-majanduslik kliima. Ettevõtja sotsiaalne positsioon.

85

1992

362

632

TELE&RAADIO EESTI

Telekanalite vaadatavus erinevatel kellaaegadel. Põhjused, miks midagi vaadatakse. Hinnang Eesti TV saadetele.

86

1992

458

426

TELE&RAADIO 1 VENE

Eesti Raadio ja TV koht mitteeestlastest elanikkonna hulgas. Kui palju jälgitakse Eesti, kui palju Vene telekanaleid ja raadiosaateid. Kui palju jälgitakse eestikeelseid saateid ja milliseid saateid üldse jälgitakse.

87

1993

606

202

TELE&RAADIO 2 VENE

Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni koht venekeelse eesti elanikkonna infoväljas. Ülevaade potentsiaalsest venekeelsest auditooriumist. Vene- ja eestikeelsete lehtede loetavus, eelistatud telekanalid ja raadiojaamad ning saated. Suhtumine Eesti riiki ja eestlastesse, huvid ja orientatsioonid (kultuur, sport, äri jms.).

88

1993

752

246

UUDISED

Millistest kanalitest hangitakse informatsiooni ja kust see on kõige kättesaadavam ning millised uudiseid peetakse kõige vajalikemaks. Populaarsemad uudistesaated ja saatejuhid.