TÜ RAKE uuringud

Rakendusuuringute keskuse RAKE kohta vaata https://skytte.ut.ee/et/sotsiaalteaduslike-rakendusuuringute-keskus-rake-1

Info täieneb jooksvalt.


Jrk nrAndmestikuga seotud uuringu nimi eesti ja/või inglise keelesKontaktisikViit aruandele/kokkuvõttele (kui avalik)Andmestiku üldine tüüp (kvantitatiivne, kvalitatiivne, muu)Andmete kogumise aegKelle kohta andmed (nt EV täiskasvanud elanikkond, TÜ üliõpilased vms)Andmete kogumise/moodustamise meetod (küsitlus, intervjuu, tekstianalüüs, suurandmete agregeerimine vms)Andmete maht (nt 1000 indiviidi*200 tunnust; 11 transkribeeritud intervjuud; 100 salvestatud pilti)Andmestiku formaat (nt SPSS , Excel, MP3, paberkandjal)Kelle käes, kes saab otsustada ligipääsu üleMärkusedEesmärk
1Tartu Ülikooli doktoriõppe tulemuste uuringMaie Kiiselhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/doktorioppe_tulemuste_uuring_0.pdfkvantitatiivne2017 kevadTÜ doktorandid ja doktorikraadi kaitsnudveebipõhne ankeetküsitlus879 vastust.xlsTartu Ülikooli õppeosakondUuringu eesmärgiks oli selgitada välja doktoriõppe peamised tulemused doktorandile nii inimese kui töötajana, aga ka osalisena ühiskonna- ja ülikoolielus. Uurisime doktorantide toimimisstrateegiaid doktoriõppes, pöörates erilist tähelepanu õppe- ja teadustöö konkureerimisele ülikooliväliste tegevustega. Analüüsisime erinevatele valdkondadele omaseid doktorantuuriga seotud probleeme ja tegime ettepanekuid doktoriõppe parandamiseks. U
2Industrial Relations in Central and Eastern Europe: Challenges Ahead of Economic Recoveryhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/industrial_relations_in_estonia_0.pdfkvalitatiivne2016 sügisolulisemad kollektiivsete töösuhetegea seotud sidusgrupidfookusgrupi intervjuud, individuaalintervjuudca 20 intervjuud, 6 fookusgrupi intervjuud.docRAKEThe objective of the project was to provide deep insight into developments in industrial relations in the post-crisis period (2012 onwards), to evaluate changes in economic development, and provide recommendations as to the future challenges for industrial relations in Estonia stemming from various socio-economic, demographic, and other factors. This report is a follow-up study to a project funded by the European Commission – “Impact of the Economic Crisis on the National System of Industrial Relations: Policies as a Key Instrument for Recovery” (2012).
3Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustesJaanus Veemaahttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hh_ja_ht_lopparuanne.pdfkvantitatiivne2016 kevadhuvitegevuse korraldus KOVi põhiseltveebipõhne ankeetküsitlus150 KOVi vastused.xlsEV Haridus- ja TeadusministeeriumKäesoleva uurimuse peamiseks ülesandeks on selgitada välja huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalused ning nende mitmekesisus ja kättesaadavus kohalikes omavalitsustes, kaardistada noorte osalus huvihariduses ja huvitegevuses ning koostada ülevaade noorsootöötajatest.
4Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustesJaanus Veemaahttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hh_ja_ht_lopparuanne.pdfkvantitatiivne2016 kevadnoorsootöötajadveebipõhne ankeetküsitlus484 noorsootöötajat/asutust.xlsEV Haridus- ja TeadusministeeriumKäesoleva uurimuse peamiseks ülesandeks on selgitada välja huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalused ning nende mitmekesisus ja kättesaadavus kohalikes omavalitsustes, kaardistada noorte osalus huvihariduses ja huvitegevuses ning koostada ülevaade noorsootöötajatest.
5Narkosõltlastest õigusrikkujate sõltuvusravi ja rehabilitatsioon EestisUku Varblanehttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/narkosoltlastest_oigusrikkujad_l6pparuanne.pdfkvantitatiivne2016 algus2016. a alguses vanglates ja arestimajades viibinudpaberkandjal ankeetküsitlus327 õigusrikkujat.xlsEV JustiitsministeeriumKäesoleva uuringu eesmärk oli igakülgselt hinnata Eesti õigussüsteemis pakutava narkosõltlaste ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi vastavust inimeste vajadustele, tuvastada probleemid olemasolevas süsteemis ja teenustes ning teha ettepanekuid süsteemi muutmiseks ja teenuste parandamiseks.
6Narkosõltlastest õigusrikkujate sõltuvusravi ja rehabilitatsioon Eestishttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/narkosoltlastest_oigusrikkujad_l6pparuanne.pdfkvalitatiivne2016 algus2016. a alguses vanglates ja arestimajades viibinudindividuaalintervjuu13 ravikogemusega õigusrikkujat, lisaks individuaalintervjuud prokuröride ja kohtunikega, vestlusring kriminaalhooldusametnikega, fookusgrupp ravikeskuse esindajatega, fookusgrupid õigussüsteemi esindajatega.docEV JustiitsministeeriumKäesoleva uuringu eesmärk oli igakülgselt hinnata Eesti õigussüsteemis pakutava narkosõltlaste ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi vastavust inimeste vajadustele, tuvastada probleemid olemasolevas süsteemis ja teenustes ning teha ettepanekuid süsteemi muutmiseks ja teenuste parandamiseks.
7Innove ja Rajaleidja brändide kommunikatsiooni uuringhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/innove_ja_rajaleidja_brandide_uuring_31.10.2016.pdfkvantitatiivne2016 sügisõpetajad ja haridustöötajad, hariduse tugipersonal, õpilased, lapsevanemad, noorsoo- ja sotsiaaltöötajadveebipõhne ankeetküsitlus1130 lõpuni täidetud vastust.savSA InnoveUuringu peamiseks eesmärgiks on välja selgitada brändide SA Innove ning Rajaleidja ja nende teenuste tuntus nii koguelanikkonna kui ka spetsiifilisemate sihtgruppide seas.
8Innove ja Rajaleidja brändide kommunikatsiooni uuringhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/innove_ja_rajaleidja_brandide_uuring_31.10.2016.pdfkvantitatiivne2016 sügiselanikkonna küsitlus brändide aidatud tuntuse hindamiseks Eestis elevate inimeste seas.TAPI (tablet assisted personal interview)1005 vastust.savSA InnoveUuringu peamiseks eesmärgiks on välja selgitada brändide SA Innove ning Rajaleidja ja nende teenuste tuntus nii koguelanikkonna kui ka spetsiifilisemate sihtgruppide seas.
9Hobumajanduse kaardistamine koos Eesti hobumajandust iseloomustavate mõõdikute määratlemisegahttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hobumajanduse_kaardistamine.pdfkvantitatiivne2016 kevadratsasportlased ning hobuste aretajad ja kasvatajadveebipõhne ankeetküsitlus117 ratsasportlast, 32 hobuste aretajat.xlsEV MaaeluministeeriumUuringu eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti hobumajanduse hetkeolukorrast. Hobumajandust vaadeldi läbi kolme valdkondliku tegevuste rühma: ratsasport, hobuste aretus ja kasvatus ning muud hobustega seotud valdkonnad. Selleks analüüsiti olemasolevaid arvandmeid ning kasutati erinevaid andmekogumise meetodeid. 
10Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuringMerli Aksenhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/rkp_moju-uuring_lopparuanne_.pdfkvantitatiivne2014 sügisvälismaal elavad rahvuskaaslasedveebipõhne ankeetküsitlus747 rahvuskaaslast.xlsEV Haridus- ja TeadusministeeriumKäesoleva mõju-uuringu eesmärk on hinnata „Rahvuskaaslaste programmi (2009–2013)“ raames ellu viidud tegevuste edukust ja soovitada lisategevusi, mis aitavad kaasa rahvuskaaslaste sidemete hoidmisele ja tugevnemisele Eesti ning eesti keele ja kultuuriga.
11Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuringhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/rkp_moju-uuring_lopparuanne_.pdfkvalitatiivne2014-2015eesti keele õppe korraldajad välismaal; eesti keele õpetajad välismaal; eesti keelt õppinud rahvuskaaslastest laste vanemad; Eesti kõrg- või kutsekoolis õppinud rahvuskaaslased; Eestis toimunud suvistes eesti keele ja kultuuri laagrites osalenud lapsed; Eestisse tagasipöördumiseks materiaalset toetust saanud inimesed; väliseestlaste kultuuriprojekte korraldanud ja sellesse kaasatud organisatsioonide esindajad; väliseesti ajalehtede väljaandjaindividuaalintervjuu62 intervjuud.docEV Haridus- ja Teadusministeeriumintervjuud on juba anonümiseeritudKäesoleva mõju-uuringu eesmärk on hinnata „Rahvuskaaslaste programmi (2009–2013)“ raames ellu viidud tegevuste edukust ja soovitada lisategevusi, mis aitavad kaasa rahvuskaaslaste sidemete hoidmisele ja tugevnemisele Eesti ning eesti keele ja kultuuriga.
13Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüsiminehttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/www_ut/teadus/sotsiaalse_ettevotluse_tugisysteemi_analyys_rake.pdfkvalitatiivne2017 kevadsotsiaalsed ettevõtjadmitmikintervjuud.docRAKEintervjuud on transkribeeritud, aga vajavad anonümiseerimist. Intervjueeritavatele lubati, et nad saavad teksti üle vaadata, aga et tellija neid ei nõudnud, siis ei võetud seda ette. V-o pole tsenseerimist enam vaja.Aidata kaasa inimeste paremale toimetulekule ja heaolule, suurendades: uuenduslike, sh kodanikualgatuslike lahenduste ja nende elluviimisest huvitatud eestvedajate arvu; avalikes huvides tegutsevate, sh kodanikualgatuslike organisatsioonide suutlikkust rahastada vähemalt osaliselt enda tegevust toodete või teenuste järjepideva müügi abil; sotsiaalsete ettevõtete arvukust ja nende tegutsemisvõimekust (sh innovatsiooni- ja laienemisvõimekust) ning mõju.
14Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamineMaie Kiiselhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/rahastamine_lopparuanne_rakeemsl_002.pdfkvantitatiivne2015-2016 majandusaasta aruannete andmedregistriandmed; uuringus kasutatud ka intervjuusid erinevate vabaühenduste rahastajatega, mida ei transkribeeritudandmebaasipäringriigi kõikide väljamaksete andmed 2016. aasta kohta; rahastatud vabaühenduste majandusaasta aruannete andmedhttps://heakodanik.shinyapps.io/vaba_app/EMSL, SiseministeeriumOn andmebaasiuuring, aga las olla, julgustab kasutama olemasolevat lahendust, mitte tegema uusi päringuid registritele.Eesmärk: muuta vabaühenduste rahastamispraktikad lihtsamini vaadeldavaks, et aidata otsustamisel nii rahastajaid kui huvikaitseorganisatsioone; arendada välja metoodika, mis võimaldaks vähesema halduskoormusega hinnata rahastamispraktikate vastavust juhendmaterjali põhimõtetele; luua ülevaade riigieelarve ja struktuurivahendite rakendusüksuste abil vabaühendustele suunatud vahendite sisust, otstarbest ja nende mahtudest viisil, et see muutuks ajas süsteemselt vaadeldavaks.
12Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuringhttp://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuriteoohvrite_kaitse_ja_kohtlemine_aruanne.pdfkvantitatiivne2017 suviohvrite küsitlus, politsei, prokuratuuri ja kohtunike küsitlusveebipõhne ankeetküsitlus223 spetsialisti, 295 ohvrit.xls; .savEV JustiitsministeeriumJuM on aruande veebist maha võtnud
15Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuringhttp://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuriteoohvrite_kaitse_ja_kohtlemine_aruanne.pdfkvalitatiivne2017 suviuurijate, advokaatide, prokuratuuri esindaja, justiitsministeeriumi esindaja, ohvriabi töötajate intervjuudindividuaalintervjuu26 intervjuud.docEV JustiitsministeeriumJuM on aruande veebist maha võtnud
16Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome Kerly Espenberghttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/meeste_uuring_2015_lopparuanne.pdfkvantitatiivnesept 2014-jaan 2015mehedkombineeritud küsitlus (paberankeet, veeiküsitlus)2119.savEesti säästva arengu komisjonEesti meeste uuringu eesmärgiks oli läbi viia laiaulatuslik küsitlus Eesti 16–54- aastaste meeste hulgas, nii et tulemused oleksid üldistatavad kõigile Eesti meestele.
17Tööd mitteotsivad registreeritud töötud ja nende töötuna arveloleku põhjused https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/uuringuraport_04.12.14.pdfkvalitatiivne2014töötukassa maakondlike osakondade töötajad, töötukassa keskkontori töötajad, KOV sotsiaalkosakondade töötajad, liitude esindajad, töötud14 aruteluseminari töötukassa maakondlikes osakondades, 1 fookusgrupi intervjuu töötukassa keskkontoris, 9 intervjuud KOVide sotsiaalosakondades, 30 individuaalintervjuud töötutega.docSotsiaalministeeriumUuringu eesmärk oli välja selgitada, millistel põhjustel on need inimesed töötukassas töötuna arvel, millised on need peamised grupid, kes ei ole motiveeritud tööd otsima ning mida tuleks praeguses süsteemis muuta selleks, et vähendada nende inimeste hulka, kes on töötukassas töötuna arvel muul põhjusel kui töö leidmine.
18Välismaal töötavate vanemate ja Eestis elavate lastega pered: parimad praktikad ja võimalikud ohud https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/loppraport_27.11.14.pdfkvalitatiivne2014vanemad, kes töötavad välismaal; lapsed, kes elavad Eestis; inimesede, kes hoolitsevad vanemate äraolekul Eestis laste eestindividuaalintervjuud17 intervjuud.docSotsiaalministeeriumUuringu eesmärk on täita lünk praeguses teadmises ja anda põhjalik ülevaade sellise peremudeli headest külgedest ja ohukohtadest.
19Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna vilistlaste uuring Kerly Espenberghttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/fl_vilistlasuuring_2009-2013.pdfkvantitatiivne2014filosoofiateaduskonna vilistlasedveebipõhine ankeetküsitlus764 vilistlast.savTartu ÜlikoolUuringu eesmärk oli saada vilistlaste tagasisidet läbitud õpingutele ja lõpetamisjärgsele tegevusele, sealhulgas eriala- ja tööalastele valikutele, õpingute ajal töötamise põhjustele, töökohal nõutavate ja ülikoolis õpetatavate oskuste kattuvusele ning tööturule siirdumise probleemidele ja seal toimetulekule.
20Töötingimuste kohandamine renditööl https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/renditoo_raport.pdfkvantitatiivne2014 sügisrenditööd pakkuvad ettevõttedveebipõhine ankeetküsitlus112 ettevõtet.savSotsiaalministeeriumUuring annab ülevaate renditöö reguleerimisest ja levikust Eestis 2013. aastal ja täidab tühimiku, mis renditöö valdkonna uurimises esineb.
21Töötingimuste kohandamine renditööl https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/renditoo_raport.pdfkvalitatiivne2014 sügisreditööd pakkuvad ettevõtted, kasutajaettevõtted, renditöötajadindividuaalintervjuud15 rendiagentuuri, 15 kasutajaettevõtjat, 15 renditöötajat.docSotsiaalministeeriumUuring annab ülevaate renditöö reguleerimisest ja levikust Eestis 2013. aastal ja täidab tühimiku, mis renditöö valdkonna uurimises esineb.
22Hariduse valdkonna korruptsiooniriskide ja pettuste uuringu läbiviimineElvo Themashttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hvk_aruanne_2017.pdfkvantitatiivne2016 sügisalg-ja   põhihariduse,   gümnaasiumi,   kutse-ning   kõrgharidustasemeharidusasutuste juhid, õpetajad, õppejõud, teadustöötajad, doktorandid, üliõpilased, õpilased (üle 15. aastased) ja lapsevanemadveebipõhine ankeetküsitlus237 õppeasutust, 3567 vastajat.xlsJustiitsministeeriumProjektis uuritakse Eesti haridussüsteemis esinevat korruptsiooni kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetoditega ning koostatakse soovituse ja meetmete kogum.
23Teedevaldkonna kompetentsiuuringhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/teedevaldkonna_kompetentsiuuring.pdfkvantitatiivne2014 sügisteedevaldkonna ettevõttedveebipõhine ankeetküsitlus66 teedevaldkonna ettevõtet.xlsAsfaldiliitKüsitluse peamine eesmärk oli saada ülevaade teedevaldkonnas tegutsevate ettevõtete kompetentse ja kvalifitseeritud tööjõuga varustatuse hetkeseisust ning tööjõu vajadustest lähitulevikus (aastal 2015) ning pikemas perspektiivis (aastal 2020).
24Pakendite maksustamise analüüs pakendi elutsükli LCA (Life Cycle Assesment) põhjalElvo Themashttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/pakendite_maksustamine_lopparuanne.pdfkvantitatiivne2016 sügispakendiettevõttedveebipõhine ankeetküsitlus405 pakendiettevõtjat.xlsRahandusministeeriumPakendi maksustamise analüüsi tellimise eesmärk on toetada analüütiliselt, kasutades parimat olemasolevat teaduslikku ja ekspertteadmist, pakendi maksustamise kontseptsiooni ja vastavate õigusaktide ning rakendusplaani väljatöötamist. Analüüsi sihtrühmaks on Eesti ettevõtted, tarbijad ning poliitikakujundajad.
25Kuriteoennetus kohalikul tasandil Eestishttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/kuriteoennetus_kohalikul_tasandil_lopparuanne.pdfkvantitatiivne2016 kevadomavalitsusjuhidveebipõhine ankeetküsitlus133 vastust.xlsJustiitsministeeriumUuringul on kaks peamist eesmärki: 1. hinnata kuriteoennetuse olukorda kohaliku omavalitsuse tasemel, 2. pakkuda välja ennetustegevuse mudel kohaliku omavalitsuse jaoks.
26Kuriteoennetus kohalikul tasandil Eestishttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/kuriteoennetus_kohalikul_tasandil_lopparuanne.pdfkvalitatiivne2016 kevadpolitsei,  prokuratuur,  maavalitsused,  kohalikud omavalitsused,  omavalitsuste  liidud  ning  turvalisuse valdkonna ja  õigusrikkumiste  ära hoidmisega  seotud vabatahtlikud organisatsioonidekspertintervjuud16 intervjuud.docJustiitsministeeriumUuringul on kaks peamist eesmärki: 1. hinnata kuriteoennetuse olukorda kohaliku omavalitsuse tasemel, 2. pakkuda välja ennetustegevuse mudel kohaliku omavalitsuse jaoks.
27Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduseshttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/tookohapohise_oppe_uuring_lopparuanne.pdfkvantitatiivne2015 sügiskutseõppeasutused, ettevõtted, õpipoisidveebipõhine ankeetküsitlus30 õppeasutust, 39 ettevõtet, 157 õpipoissi.xlsInnoveUuringu üldeesmärgiks on analüüsida töökohapõhise õppe hetkeolukorda Eestis ning töötada välja soovitused töökohapõhise õppe korraldusmudelite arendamiseks.
28Tervishoiutöötajate lahkumise põhjusedhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/tht_uuringu_lopparuanne.pdfkvantitatiivne2015 sügisEestis töötavad arstid, õed, ämmaemandada veebipõhine ankeetküsitlus1707 tervishoiutöötajat.xlsSotsiaalministeeriumUuringu eesmärgiks on saada teavet tervishoiutöötajate lahkumise põhjustest ja leida võimalusi tervishoiutöötajate erialasel tööl püsimise soodustamiseks Eestis.
29Tervishoiutöötajate lahkumise põhjusedhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/tht_uuringu_lopparuanne.pdfkvalitatiivne2016 sügisVälismaal töötavad arstid, õed, ämmaemandada ja erialaselt töölt eemal olevad tervishoiutöötajadindividuaalintervjuud, fookusgrupiintervjuud72 intervjuud, 3 fookusgruppi.docSotsiaalministeeriumUuringu eesmärgiks on saada teavet tervishoiutöötajate lahkumise põhjustest ja leida võimalusi tervishoiutöötajate erialasel tööl püsimise soodustamiseks Eestis.
30Alushariduse ja lapsehoiu uuringhttps://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/alusharidus_ja_lapsehoiu_uuring_luhendatud_lopparuanne.pdfkvantitatiivne2015 suviKOVid, kuni 7-aastaste laste vanemad veebipõhine ankeetküsitlus213 KOVi (kõik KOVid), 1019 lapsevanemat.xlsSotsiaalministeeriumUuringu eesmärk on lasteaia- ja lapsehoiukohtade kättesaadavuse ning lapsevanemate vajaduste väljaselgitamine, lasteaia ja lapsehoiuteenuse nõuete võrdluse koostamine ning alushariduse ja lapsehoiuteenuse võimaliku ühtse mudeli väljapakkumine.