Ühiskonnateaduste instituudi poolt kasutatavad andmestikud

Uuringu nimiKirjeldusAndmete kogumise aegAndmete kättesaadavusKontaktMärkused, info
Rahvusvahelise uurimisprojekti CATCH-EyoU andmedHorizon 2020 projekt. Kodanikuaktiivsuse kujundamine koos Euroopa noortega: poliitikad, praktikad, väljakutsed ja lahendused. Projekti rahvusvaheline kodulehekülg: http://www.catcheyou.eu/ Kvantitatiivsete andmet kogumiseks viidi läbi noorte longituudne veebiküsitlus koos pilootuuringuga2016-2017Andmed on kättesaadavad OpenAire, Zenodo ja datadoi.ut.ee repositooriumidest. Andmestike avatud kasutamisele on kehtestatud ajaline embargo, kuid kasutamissoove on võimalik edastada nii repositooriumide kaudu kui ka Eesti uurimisrühma juhile Veronika Kalmusele.Veronika Kalmushttp://www.catcheyou.eu/
EU Kids OnlineRahvusvaheline teadlasvõrgustik EU Kids Online keskendub laste online-praktikatele ning nendega seotud võimalustele ja riskidele (nt küberkiusamine, interneti liigkasutus, häiriv veebisisu, privaatsusriskid jne). Projekti rakenduslikuks väljundiks on poliitikasoovituste andmine eesmärgiga edendada laste turvalist internetikasutust ning tõsta peamiste sihtrühmade (lapsed, õpetajad, lapsevanemad) teadlikkust. 2010. a uuris võrgustik 9-16aastaseid lapsi ja nende vanemaid 25 Euroopa riigis (N=25000). Projekti rahastati Euroopa Komisjoni Turvalisema Interneti Programmist. Nüüdseks koondab võrgustik 39 riiki, käimas on kordusuuring, millel on 4 peamist eesmärki:
(a) laste ja noorte online-tegevuste ajaline võrdlus oluliste muutuste väljaselgitamiseks;
(b) rahvusvaheline võrdlus Euroopa riikide vaheliste sarnasuste ja erinevuste leidmiseks;
(c) meediakeskkonnas, sh innovaatiliste meediatehnoloogiate ja –teenuste kasutamises, toimunud muutuste uurimine;
(d) oluliste online-kommunikatsiooniga seotud ühiskondlike muutuste ja arengute uurimine (igal riigil on võimalik lisada küsitlusankeeti uusi võrgustiku poolt välja töötatud valikmooduleid – nt sotsiaalmeedia roll ekstremismi arengus, e-meditsiin, asjade internet, seksuaalse sisuga veebimaterjalid, digitaalne kodanikuosalus).
2010; 2017-20182010 andmed on tasuta kättesaadavad UK Data Archive'i vahendusel, vajalik kasutajaks registreerumineVeronika Kalmushttp://eukidsonline.ut.ee/; http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx
Children's Worlds (ISCWeB)See on Rahvusvahelise Lapse Heaoluindikaatorite Ühingu (International Society for Child Wellbeing - ISCI) rahvusvaheline laste heaolu uuring, mille 8-, 10- ja 12aastaste laste andmebaas on tasuta allalaaditav aadressil isciweb.org.  Praegu  kättesaadav uuringu teise perioodi 18 maa andmestikud 2013/2014.aastast. Käimas on kolmanda perioodi andmekogumine, kus on loota   43 maa andmestikke, mis saavad avalikult tasuta kasutamiseks 2019.aastal.  Uuring on originaalne lapse perspektiivi keskne, mis võiks huvi pakkuda kõigile, kes tegelevad nt lapse õiguste ja heaolu temaatikaga või kes soovivad välja töötada lastepõhiseid sotsiaalse heaolu indikaatoreid või kes tegelevad sotsiaaluuringute võrdleva metodoloogia arendamisega.2013-Avalikult tasuta kättesaadavDagmar Kutsarisciweb.org
Rahvusvahelise uurimisprojekti "Youth in Europe/Planet Youth" eesti andmete kollektsioonNoorte riskikäitumise ja selle põhjuste kirjeldamisele ning  uurimistulemustel põhinevate ennetusmeetmete (kohalike omavalitsuste tasandil) väljatöötamisele keskendunud projekt. Islandil algasid uuringud 1998, rahvusvaheliselt 2006, Eestis (Tallinnas) 2012. Uuritav kontingent: 15-16 aastased noored. Seotud institutsioonid: ühiskonnateaduste instituut, Tallinna ja Tartu linnavalitsused, ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis)Eesti andmed: Tallinn 2012, 2014, 2016; Tartu 2014, 2016. Võimalik taotleda rahvusvahelisi võrdlusandmeid alates 2006.Andmed on kasutatavad Tallinna ja Tartu kohalike omavalitsuste loal. Võimalik rahvusvaheline võrdlus ja ühispublikatsioonid kokkuleppel välispartneritega.Rein MurakasInfo projekti kui terviku kohta: https://planetyouth.community/
Eesti meeste ja naiste uuringudEesti naiste ja meeste uuringu andmed (TÜ ühiskonnateaduste instituut koostöös arstiteaduskonnaga)2015Mare Ainsaar, Helle Karro (arstiteaduskond)http://meesteuuring2014.ut.ee/, https://sisu.ut.ee/naisteterviseuuring/avaleht-0
Ajateenijate longituudse kompleksuuringu andmestikudEesmärk on käivitada järjepidev riigikaitselist inimressurssi monitooriv uuring, hõlmata tulevikus  uuritavate ringi kogu riigikaitsega seotud inimressurss – ajateenijad, reserv, tegevväelased, Kaitseliit. Hetkel (alates 2016) on Kaitseväes alustatud ajateenijate küsitlusega. Noorte hoiakud, väärtused, suhtumine ajateenistusse ja tervise- ning füüsilise võimekuse profiil on hetkel kõige kriitilisema teadmisvajadusega. 2017. a kevadel toimus esimene reservväelaste uuring. Longituudne lähenemine võimaldab jälgida hoiakute dünaamikat teenistuse erinevatel etappidel. Teostajad: SJKK (Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskus), ühiskonnateaduste instituut; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tervise Arengu InstituutPilootuuring 2016-2017 (3 longituudset etappi); 2017-2018 ajateenistusse kutsutud (2 longituudset etappi); 2018 ajateenistusse kutsutud (1. etapi andmekogumine käimas)Kasutamiseks tuleb taotleda luba ja allkirjastada konfidentsiaalsuskohustus.Tiia-Triin Truusa, Kairi Kasearu, Kairi Talves (KVÜÕA), Rein Murakas (andmed)Infot: http://www.yti.ut.ee/sites/default/files/aki/ajateenijate_kompleksuuring... https://www.yti.ut.ee/et/strateegilise-jatkusuutlikkuse-kompetentsikeskus
Uuring "Riigikaitse ja avalik arvamus" 2000-2018Strateegilise Jätkusuutlikkuse Keskuse poolt kasutatav andmestik riigikaitsega seotud arvamuste kohta, mis koosneb 43st alamandmestikust. Kaetud ajavahemik alates 2000, andmeid lisandub jooksvalt.Andmetele ligipääsu on võimalik taotleda läbi Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi. Andmekasutuse õiguse üle otsustab Kaitseministeerium.Rein Murakas, Tiia-Triin Truusahttps://www.yti.ut.ee/sites/default/files/aki/riigikaitse_ja_avalik_arva...
"Mina. Maailm. Meedia"Alates 2002. aastast on viiel korral (iga 3 aasta tagant) toimunud sotsioloogilised küsitlused „Mina. Maailm. Meedia“ (lühendatult MeeMa), mille käigus on iga kord küsitletud 1500 inimest esinduslikult Eesti elanikkonna suhtes vanuses 15-74 (2002, 2005, 2008) või 15-79 (2011 ja 2014). Ankeetide teemaplokid on läbi aastate olnud küllaltki sarnased. 2014. a sisaldas kirjalik küsimustik 657 tunnust, mis olid jagatud järgmistesse plokkidesse:  hinnangud muutustele; huvid ja väärtused; osalus ühiskonnaelus; osalus kodanikuühendustes; traditsioonid; religioon; ajalugu; kuuluvustunne, identiteet; kontaktid, liikumisvõimalused; ajakasutus; kultuuritarbimine; tarbimine ja keskkond; enesetunne ja tervis; ohud ja riskid; põlvkonnad ja kasvatus; meediakasutus, infokanalid; arvuti ja internet; ettevõtlus, töö; pere sissetulekud; elukoht, eluase; ühiskondlik seisund. Suuline küsimustik (229 tunnust) täiendas neid tunnusteplokke. 2002, 2005, 2008, 2011, 2014Andmestikud on  IUT 20-38 uurimisrühma liikmete valduses ning on akadeemilistel eesmärkidel kasutatavad kokkuleppel (ja soovitatavalt koostöös) IUT 20-38 uurimisrühmaga. Veronika Kalmus
Tartu ettevõtlusuuringudAastatel 1998-2010 viidi Tartus läbi 6 ettevõtlusuuringut, mille raames küsitleti linna ettevõtlusega seotud vajadustest ja probleemidest ülevaate saamiseks ettevõtete juhte. Uuringute kokkuvõtted (va 1998) on kättesaadavad trükiväljaannetena (vt ESTER).1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010Andmeid on võimalik kasutada Tartu linnavalitsuse loal.Rein Murakas
Uuring "Noorte osalemine noorsootöös"Uuringu viis 2017-2018 Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi TÜ ühiskonnateaduste instituut. Teostati eri vanuses õpilaste veebiküsitlused ning fookusgrupiintervjuud. Uuringu kokkuvõte on kättesaadav: https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/noorsootoos_osalevate_noo...Andmeid on võimalik kasutada Haridus- ja Teadusministeeriumi loal. Fookusgrupiintervjuude originaalsalvestused kujutavad endast kõrge konfidentsiaalsusastmega materjali.Kontakt TÜs: Rein Murakas.

Noosootöö-alaste pädevuste ja noosootöötajate koolitusvajaduste uuring
Uuringu viis 2009-2010 läbi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut SA Archimedes tellimusel. Uuringu kokkuvõttte väljaanne: http://www.mitteformaalne.ee/assets/ftpupload/noorsootootajate-uuring-20...Noorsootöötajate küsitlusuuringu andmeid on võimalik kasutada SA Archimedese loalKontakt TÜs: Rein Murakas.
Longituuduuringute (rahvusvaheline uurimisprojekt "Paths of Generation", Eesti longituuduuring alates 1966) andmekollektsioonMikk Titma poolt algatatud kahe mastaapse longituuduuringu andmed; Eesti longituuduuring vaatleb 1966. aasta keskkoolilõpetajate eluteid kuni pensionieelse eani; võrdlev longituudne uurimisprojekt "Paths of Generation" kirjeldab eri postsotsialistlike maade 1983. aastal keskhariduse omandanute kohordi edasist eluteed Eesti longituuduuring: andmed alates 1966; "Paths of Generation" - eri riikide andmed alates 1982(3).Hetkel pole kättesaadavad. Asuvad Tartu ja Stanfordi ülikoolides, kasutamine on on võimalik sellealaste juriidiliste probleemide lahendamise ja kasutuskorra väljatöötamise järgselt.Rein Murakas, Kairi Kasearu